Kadut ja tiet

Siistiksi

Siistiksi-projekti – kunnan kärkihanke

Siistiksi-projektin tavoitteena on, että parannetaan yhdessä kunnan yleisten ja julkisten alueiden sekä kiinteistöjen ulkoalueiden siisteyttä sekä samalla tuetaan ja aktivoidaan kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Lisäksi tavoitteena on löytää ja vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä siisteysasiassa. Kunnan rooli projektissa on tukea ja vahvistaa jo olemassa olevia siivoustempauksia ja kannustaa kuntalaisia myös uusiin tapoihin siisteyden parantamisessa.

Jokainen on lain mukaan vastuussa omista roskistaan ja niiden toimittamisesta jätteenkäsittelyyn asianmukaisesti.

Projektin tavoitteita ovat mm.

  • koetun siisteyden parantuminen Nurmijärvellä (lähtötasoina vuodet 2016 ja 2017)
  • kuntalaiset ja 3-sektori ovat aktiivisia ja omatoimisia lähialueensa siisteyden ylläpitämisessä
  • työllistettävät osallistuvat aktiivisesti kunnan eri alueiden siistimistehtäviin
  • eri tahojen tietoisuus ja organisoituminen siisteysasiassa on riittävää sekä hyväksi koetut käytännöt ja toimintatavat on otettu käyttöön
  • kunnalla on edellytyksiä luova ja taustalla tukeva rooli siisteysprojektissa

Miten siisteyden vastuut jakautuvat?

Oman kuntamme asuinympäristön siisteyteen voimme vaikuttaa me kaikki – ml. roskaajat, kiinteistöjen ja alueiden hoidosta vastuussa olevat tahot, kuntaorganisaatio, kunnassa toimivat yritykset ja yhteisöt, kuntalaiset, valtion ja kunnan valvontaviranomaiset. Monet tahot, esimerkiksi siivoustalkooryhmät ja aktiiviset kuntalaiset, ovatkin vuodesta toiseen ansiokkaasti tehneet asuinympäristönsä siisteyden edistämis- ja parantamistoimenpiteitä.

Asuinympäristön siisteyden vaalimisessa ensimmäinen ja tärkein toimenpide on, että roskia ei jätetä heitteille ympäristöön ja muiden harmiksi.

Jos kuitenkin tietyn kiinteistön tai alueen kohdalla on roskaamista päässyt merkittävissä määrin tapahtumaan, tulee kyseisen kiinteistön tai alueen hoidosta vastuussa olevan tahon myös lain perusteella reagoida tähän. Tässä vaiheessa roskaajaa on vaikea enää löytää ja saada vastuuseen. Haittaavat roskat on kuitenkin järjestettävä pois asianmukaisesti. Törkeissä roskaamistapauksissa on hyvä tehdä rikosilmoitus, mutta harvakseltaan nämä johtavat roskaajan saamiseen vastuuseen.

Myös asukkailla on velvollisuuksia, kuten tonttiliittymän kunnossapito ja enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Jätelain mukaan ensisijainen siivoamisvelvollisuus on roskaajalla itsellään. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on sillä, jonka ylläpitämältä alueelta (kuten virkistysalueen haltija) tai järjestämästä toiminnasta (kuten yleisötilaisuudet) roskat ovat levinneet, sekä alueen haltija.

Ensimmäinen, paras ja nopein tapa saada roskaantuneita alueita siistiksi, on alueen omistajien tai käyttäjien kanssa jutteleminen.

Jos asian korjaamiseen tarvitaan viranomaisten apua, vastuu jakautuu kutakuinkin seuraavasti:

  • Jos asuinkiinteistöjen roskiksia ei tyhjennetä ja roskaa leviää ympäristöön, ollaan yhteydessä jätelautakunta Kolmenkiertoon, joka seuraa jätehuollon toteutumista alueellamme. Jos asia ei tule jätelautakunnan keinoilla kuntoon, jäteasioissa valvova taho on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
  • Jos asemakaavan mukaisilla rakennetuilla alueilla on yleistä roskaantumista, tai tonteilla säilytetään huomattavasti tavaraa, joka ei liity alueen käyttötarkoitukseen, kunnan rakennusvalvonta voi kehottaa alueen omistajaa siistimään aluettaan.
  • Jos yleisillä alueilla ja rakentamattomilla paikoilla on roskaantumista, valvova viranomainen on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Viranomainen käy tarvittaessa katselmoimassa paikan työtilanteensa sallimassa aikataulussa. Viranomaistie siisteysasioissa vie vähintään viikkoja, pahimmassa tapauksessa vuosia.

Järjestä siivoustalkoot omalla kotikylälläsi

Perinteiset Nurmijärven kunnan yleisten alueiden siivoustalkoot järjestetään seuraavan kerran huhti – toukokuussa. Siivoustalkoot ovat osana Nurmijärven kunnan Siistiksi-projektia!

Siivoustalkoita on järjestetty Nurmijärvellä jo yli 30 vuoden ajan. Nurmijärven kunta tukee kampanjan aikana kuntalaisten talkoita tarjoamalla talkoolaisille siivoukseen tarvittavat jätesäkit ja kertyneiden roskien kuljetuspalvelun. Siivoustalkoille sopivia alueita ovat yleiset viheralueet kuten metsiköt, puistot, tien pientareet ja rannat. Talkoissa kerätään pois vain luontoon kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ainesta kuten lehtiä ja risuja.

Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin.

Viime keväänä (22.4. – 20.5.) talkootapahtumia järjestettiin 20 (Rajamäellä 2 kpl, Klaukkalassa 4 kpl ja Nurmijärven kirkonkylällä 4 kpl) ja roskia saatiin pois luonnosta yli 250 jätesäkillistä!

Tervetuloa osaksi Siistiä ilmiötä!

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?