Kaava ja rakentamisohjelma lähtökohtina

Katusuunnittelua tehdään asemakaavassa varatuille katualueille. Kunnan rakentamisohjelmassa määritellään eri hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen aikataulu.

Katusuunnitelma

Katujen suunnittelun sisällöstä säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa.

Katusuunnitelma laaditaan kunnan ylläpitämälle tieverkolle.

Suunnittelua voidaan tehdä kunnan omana suunnitteluna tai suunnittelukonsultin toimesta, jonka työtä kunta ohjaa.

Tiedottaminen

Suunnittelu käynnistyy tiedottamisella. Suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille lähetetään kirje suunnittelun aloittamisesta. Kiinteistön omistajilla on mahdollisuus tuoda esille asioita huomioon otettavaksi suunnittelutyössä.

Tämän lisäksi alueella olevat eri toimijat kuten sähkö-, tele- ja kaukolämpöverkkojen omistajat saavat tietoa kyseisen hankkeen käynnistymisestä.

Lähtötietojen kerääminen

Suunnittelua varten kerätään tietoa olemassa olevista maanpinnan muodoista, maaperästä, rakenteista, vesihuoltoverkostosta sekä muista suunnitteluun vaikuttavista asioista ja tarpeista mahdollisimman kattavasti. Myös yksityisten kiinteistöjen alueella saatetaan tehdä maastomittauksia ja maaperätutkimuksia.

Suunnittelutyö

Suunnittelutyön aikana käydään keskusteluja eri yhteistyötahojen kanssa. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. Nurmijärven Veden kanssa, kun kadulle rakennetaan myös vesihuoltoverkosto. Tarvittaessa lähtötietoja tarkennetaan ja tehdään lisätutkimuksia vielä suunnittelutyön aikana.

Valmis suunnitelmaehdotus

Valmis katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §).

Katusuunnitelmat pidetään nähtävillä kunnan virastotalon aulassa osoitteessa Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi ja kunnan Internet-sivuilla.

Klaukkalaa koskevien suunnitelmien osalta, suunnitelmat ovat nähtävillä lisäksi Klaukkalan kirjastossa osoitteessa: Kuonomäentie 2 (2. kerros), 01800 Klaukkala

Katusuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan kunnan paikallislehdessä (Nurmijärven Uutiset),  kunnan Internet-sivuilla. Kiinteistön omistajilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus nähtävilläoloaikana.

 

 

Suunnitelman hyväksyminen

Nähtävilläoloajan jälkeen tekninen lautakunta käsittelee suunnitelman ja mahdolliset muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

Mikäli lautakunta hyväksyy suunnitelman, hanke voidaan toteuttaa rakentamisohjelman mukaisesti päätöksen saatua lainvoiman valitusajan jälkeen.

Katusuunnitelma