Kadut ja tiet

Yksityistiet

Katso kaikki ajankohtaiset

Yksityistieavustusten hakeminen ja käsittely vuonna 2021

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta kunnan varoista vuonna 2021 voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustusta myönnetään tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten.

Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustusta vuosittain 31.5. mennessä. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää tiekunnille kunnossapitoavustusta edellisen varainhoitokauden menojen perusteella. Avustusta haetaan lomakkeella, johon liitetään selvitys edellä mainituista menoista. Lomakkeet uusitaan talven 2021 aikana. Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta ja mahdollisuuksien mukaan kunnanvirastosta (vrt. koronavirustilanne).

Kunnossapitoavustusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat

  • menoselvitys edellisen tilikauden kunnossapitokustannuksista
  • tilityksentarkastuskertomus tai pöytäkirjan ote, jossa hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle on myönnetty tili-ja vastuuvapaus

Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena. Perusparannusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat

  • perusparannussuunnitelma
  • hankkeen kustannusarvio
  • rahoitussuunnitelma
  • kartta
  • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä

Ennakkoavustus vuonna 2021

Koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten mahdollisesti jatkuessa, ja estäessä tiekunnan lainmukaisen ja turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti. Ennakkoavustus peritään takaisin päätetyllä tavalla.

Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja joille ei myönnetty kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.5.2021 mennessä kunnalle jätettävällä ennakkoavustushakemuksella. Kunnossapitokustannuksiin hyväksytään myös tiekunnan hallintokustannukset.

Ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti:

  • 1LK/ 750 e/km
  • 2LK/ 600 e/km
  • 3LK/ 450 e/km

Ennakkoavustukset vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä.

Mikäli tiekunnan lainmukainen uudelleenjärjestäytyminen on estynyt tai viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi, voi kunta tiekunnan osakkaiden hakemuksesta avustaa tiekuntaa 1.5.2020 jälkeen akuuteissa ja välttämättömissä hoitotoimissa. Hoitotoimien kustannukset peritään takaisin seuraavista ko. tiekunnalle myönnettävistä avustuksista.

Kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta käsittelee yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusten hakumenettelystä julkaistaan kuulutukset kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.

Valtuusto hyväksyi yksityisteiden avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot 22.4.2020. Päätös on lainvoimainen.

Mikä muuttui uudessa laissa?

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Yksityisteiden ja kunnan väliset hoitosopimukset ovat rauenneet – nyt on aika käynnistää tiekunta uudelleen

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019, jonka johdosta Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisteiden hoitosopimukset 1.1.2019 alkaen (teknisen lautakunnan päätös 25.4.2019 / § 32). Kunta voi jatkaa tienhoitoa siirtymäajan 1.5.2020 loppuun asti. Tämän jälkeen tie jää tiekunnan hoitovastuulle.

Ohjeita tiekunnan uudelleen käynnistämiseen vaihe vaiheelta on koottu näille sivuille. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kunnan yksityistieneuvojaan, yhteystiedot alla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa avustuksen hakemisen kunnasta

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Kunta kouluttaa ja tukee tiekuntia muutoksessa

Lisää tietoa yksityisteistä

Lehdissä

Lainsäädäntöä