Kadut ja tiet

Yksityistiet

Katso kaikki ajankohtaiset

Yksityistieavustukset 2020 haettavissa

Kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta käsittelee yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusten hakumenettelystä julkaistaan kuulutukset kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.

Valtuusto hyväksyi yksityisteiden avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot 22.4.2020.

Ennakkoavustus vuonna 2020 -periaatteet

Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja jotka eivät tule saamaan kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.5.2020 tai 31.10.2020 mennessä kunnalle jätettävällä ennakkoavustushakemuksella. Kunnossapitokustannuksiin hyväksytään myös tiekunnan hallintokustannukset.

Vuonna 2020 ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti:

  • 1LK/ 750 e/km
  • 2LK/ 600 e/km
  • 3LK/ 450e/km

Ennakkoavustukset vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä.

Mikäli tiekunnan lainmukainen uudelleenjärjestäytyminen on estynyt tai viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi, voi kunta tiekunnan osakkaiden hakemuksesta avustaa tiekuntaa 1.5.2020 jälkeen akuuteissa ja välttämättömissä hoitotoimissa. Hoitotoimien kustannukset peritään takaisin seuraavista ko. tiekunnalle myönnettävistä avustuksista.

Yksityistieavustusten sekä ennakkoavustusten hakeminen ja käsittely vuonna 2020 -periaatteet

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta kunnan varoista vuonna 2020 voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustusta myönnetään tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää tiekunnille kunnossapitoavustusta edellisen varainhoitokauden menojen perusteella. Avustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, johon liitetään selvitys edellä mainituista menoista. Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta ja mahdollisuuksien mukaan kunnanvirastosta (vrt. koronavirustilanne). Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena ja siihen liitetään hankkeen kustannusarvio ja tarpeen mukaan parantamissuunnitelma.

Lisäksi tiekunnilla on vuoden 2020 osalta mahdollisuus hakea yksityistieavustuksia ilman tiekunnan kokouksen päätöstä. Tiekunnan vuosikokous on mahdollista pitää myöhemmin, kun koronaepidemian rajoitukset poistetaan. Voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaan kunnossapitoavustuksen hakemiseen riittää selvitys edellisen varainhoitokauden kunnossapitomenoista, kopiot tiekunnan tileistä, kunnossapitomenojen laskujäljennökset tai muu selvitys menoista. Hakemuksen allekirjoittaa joko toimitsijamies tai kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä.

Hakemukset tulee toimittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle viimeistään 31.5.2020. Ennakkoavustusta voi hakea 31.10.2020 asti.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää yksityistieavustuksien ja 31.5.2020 saapuneiden ennakkoavustusten myöntämisestä elokuussa ja 31.10.2020 saapuneiden ennakkoavustusten myöntämisestä marras/joulukuussa. Yksityistieavustukset ja ennakkoavustukset myönnetään uuden avustusjärjestelmän mukaisesti vuonna 2020, jos valtuuston päätös avustusjärjestelmästä on saanut lainvoiman vuoden 2020 aikana. Jos uusi päätös avustusjärjestelmä ei saa lainvoimaa vuoden 2020 aikana, yksityistieavustukset myönnetään voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaan.

Koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten mahdollisesti jatkuessa, ja estäessä tiekunnan lainmukaisen ja turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti. Ennakkoavustus maksetaan hakemuksen käsittelyvuoden määrärahoista, ja peritään takaisin päätetyllä tavalla. 31.10.2020 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakemusvuonna.

Mikä muuttui uudessa laissa?

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Yksityisteiden ja kunnan väliset hoitosopimukset ovat rauenneet – nyt on aika käynnistää tiekunta uudelleen

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019, jonka johdosta Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisteiden hoitosopimukset 1.1.2019 alkaen (teknisen lautakunnan päätös 25.4.2019 / § 32). Kunta voi jatkaa tienhoitoa siirtymäajan 1.5.2020 loppuun asti. Tämän jälkeen tie jää tiekunnan hoitovastuulle.

Ohjeita tiekunnan uudelleen käynnistämiseen vaihe vaiheelta on koottu näille sivuille. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kunnan yksityistieneuvojaan, yhteystiedot alla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa avustuksen hakemisen kunnasta

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Kunta kouluttaa ja tukee tiekuntia muutoksessa

Lisää tietoa yksityisteistä

Lehdissä

Lainsäädäntöä

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?