Päätöksenteko ja kuulutukset

Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnat ja johtokunnat

Kunnallista päätösvaltaa on siirretty seitsemälle (7) lautakunnalle ja kolmelle (3) kunnallisen liikelaitoksen johtokunnalle sekä kunnanhallituksen konsernijaostolle.

Näiden toimielimien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Valtuusto valitsee lautakuntien ja kunnanhallitus liikelaitosten johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallituksella on edustajansa kussakin lautakunnassa (ei keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja vaalilautakunnat) seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on myös oikeus osallistua lautakuntien kokouksiin.

Kunnan organisaatiokaavio ja luottamuselimet

Lautakunnat