Tietoa kuntakonsernista

Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Nurmijärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus on kuvaus siitä, kuinka kunnan viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan.

Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa Nurmijärven kunnan asiakkaita tietopyynnön tekemisessä. Kuvaus auttaa sinua osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta voimme etsiä, koota ja toimittaa tiedot sinulle mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä kunta toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta on säädetty laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Alla olevassa kuvaksessa tiedot on ryhmitelty palvelualueittain (aakkosjärjestyksessä). Palvelualueiden alla ovat tietovarannot, eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.
 
Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja (esimerkiksi asiakas- tai päätöstietoja) tietovarantoon kuuluu. Kuvauksessa mainitaan myös tietovarantoon liittyvät henkilörekisterit, joihin liittyvät tietosuojaselosteet löytyvät Tietosuoja-sivulta.

Asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään edelleen ja päivitetään tarvittaessa.

Kaikki tiedot tulevat näkyviin klikkaamalla otsikkoa ja vierittämällä sivupalkista. Takaisin pääset siirtymään kuvauksen sisäisestä Takaisin-linkistä.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Vastaus annetaan mahdollisimman pian, normaalitapauksissa kahden viikon kuluessa. Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti ja kertoa, mitä asiakirjaa tai tietoja pyyntö koskee, jotta tiedon löytäminen helpottuu (esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko). Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan tehdä vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai esittää puhelimitse.

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö ja asianosaisen tiedonsaantioikeus

Asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

GDPR:n mukainen omien rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kunta kerää tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Kuntaan muodostuvat henkilörekisterit on kuvattu kunnan verkkosivuilla (Tietosuoja), mistä löytyvät myös ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen omien henkilötietojen tarkastuspyynnön tekemiseen.

Tietojen antamisesta päättävä viranhaltija

Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi. Päätös asiakirjan antamisesta tehdään Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti:

Nurmijärven kunnan hallintosääntö 25 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja. Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu kuntalakiin, ei päätöksiin voi käyttää otto-oikeutta.

Yhteystiedot

Tietopyynnöt toimitetaan kunnan kirjaamoon joko sähköisesti kunta@nurmijarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Nurmijärven kunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi. Tietopyynnöt rekisteröidään määräaikojen noudattamisen seuraamiseksi ja välitetään vastattavaksi oikealle taholle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietoja koskevat tietopyynnöt osoitetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Keusote). Keusoten tietopyyntöohje