Kadut ja tiet

Esteettömyys

Esteettömän ympäristön merkitys koetaan nykyisin yhä tärkeämpänä eri ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. Esteettömässä ympäristössä pääsee kulkemaan helposti vanhempi lastenvaunuineen ja vanhus rollaattoreineen sekä yhtä lailla myös huonokuuloinen tai näkövammainen henkilö.

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki. Liikkumisen esteettömyyteen kuuluvat riittävän väljät oviaukot ja kulkuväylät, loivat luiskat ja sisäänkäyntien matalat kynnykset. Kuulemisen ja näkemisen esteettömyys on myös keskeinen osa ympäristön toimivuutta. Esimerkiksi äänimajakka sisäänkäynnillä auttaa näkövammaista henkilöä suunnistamaan oikeaan suuntaan kohti sisäänkäyntiä.

Nurmijärven keskusta-alueiden esteettömyyskartoitukset

Kunta on kartoittanut keskusta-alueiden liikenneympäristön esteettömyyttä kaikissa päätaajamissa. Selvityksen on laatinut konsultti ja työ on toteutettu yhteistyössä Nurmijärven vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. Esteettömyyden nykytilaa on selvitetty vuorovaikutteisilla esteettömyyskävelyillä, joihin on kunnan ja konsulttien edustajien lisäksi osallistunut vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajia.

Reiteillä havainnoitiin mm. kulkureittien kuntoa, penkkien sijoittelua, suojatiesaarekkeiden leveyksiä ja kulkureittien kaltevuuksia. Palvelukohteiden sisäänkäyntien ympäristö sisältyi tarkasteluun. Lisäksi kynnyksen korkeus ja oven avaamiseen tarvittava voima mitattiin. Reitin varrella tehdyistä havainnoista on tehty raportit ja toimenpidesuositukset.

Toimenpidesuositusten painopiste on nopeasti ja helposti korjattavissa esteettömyyspuutteissa, joiden korjaaminen voidaan toteuttaa kunnossapidon tai pienten investointien puitteissa. Suurempia toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa. Kaikkia havaittuja puutteita, kuten esim. kulkuväylän suosituksen ylittävää jyrkkyyttä mäessä, ei voida korjata. Tällaisissa tapauksissa pyritään haittaa pienentämään sijoittamalla esimerkiksi penkki mäen läheisyyteen levähtämistä varten.

Kunnan kiinteistöjen ja katualueiden osalta toimenpiteiden toteuttamisesta tehdään suunnitelma yhteistyössä kunnossapidon ja tilakeskuksen kanssa.  Osa kohteista on yksityisen tai yhtiön omistamalla maalla, joten kiinteistön omistaja vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta resurssiensa puitteissa. Esteettömyyskartoitusraportti toimitetaan tiedoksi myös kiinteistöjen omistajille.