Päätöksenteko ja kuulutukset

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Toimielinten esityslistoja julkaistaan valmistelun tiedotustarkoituksessa yleisessä tietoverkossa ennen kokousta siltä osin kuin ne eivät sisällä henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

Pöytäkirjat annetaan tiedoksi kuntalain 140 §:n tarkoittamalla tavalla yleisessä tietoverkossa tarkastamisen jälkeen, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Nurmijärven kunnan kirjaamosta, sähköposti kunta@nurmijarvi.fi tai puhelin 040 317 2004.

Syksystä 2019 alkaen pöytäkirjat ovat luettavissa sähköisesti neljän vuoden ajan, sitä aiemmat kahden vuoden ajan. Vanhempiin pöytäkirjoihin voit tutustua kunnan arkistossa.

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa muutoksenhakuajan. Sivulla näkyy viranhaltijan viimeisin päätös, muut päätökset tulevat esiin klikkaamalla viranhaltijan nimikettä.

Muualla kuin Nurmijärven kunnan sivuilla: