Ajankohtaiset asemakaavat

2-244 Heikkarin puisto

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistetään Kirkonkylän keskustassa, Heikkarin alueella. Suunnittelualue sijoittuu kortteleiden 2026 ja 2027 välimaastoon, Perttulantien eteläpuolelle. Alue on tällä hetkellä pääosin asemakaavan mukaista rakentamatonta puistoaluetta, joka sijoittuu osittain Perttulantien melualueelle.

Asemakaavan muutosluonnoksen vaihtoehdoissa on tutkittu alueen osoittamista erillispientalojen, rivitalojen, luhtitalojen tai kerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä selvitetään myös kevyen liikenteen yhteyksien, puistoalueiden ja melunsuojauksen tarvetta, olemassa olevien kerrostalotonttien autopaikkatilannetta sekä Parkkimäen urheilualueen autopaikkatarvetta erityisesti tapahtumien aikana.

  • Asemakaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vaihtoehtoiset asemakaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 15.4.-17.5.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 2.3.2021 § 17. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä vaihtoehtoiset asemakaavan muutosluonnokset ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 29.3.2021 § 87.