Ajankohtaiset asemakaavat

2-247 korttelin 2021 tontti 2 (NYK)

Suunnittelualue sijaitsee Pratikankujan, Keskustien ja Vilho Askolan raitin välisellä alueella.

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa koulurakennuksen laajentaminen. Samassa yhteydessä tutkitaan rakennusperintökohteiden erottamista koulukiinteistöstä omiksi tonteikseen, jotta ne voidaan myydä yksityiseen omistukseen. Lisäksi tarkastellaan alueen pysäköintitarvetta sekä huomioidaan olemassa oleva ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto.

  • Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 20.4.-22.5.2023.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 4.4.2023 § 12 päättänyt hyväksyä asemakaavamuutoksen luonnoksen MRA 30 § mukaisessa tarkoituksessa nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi.
  • Asemakaavamuutoksen valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 2.-16.9.2021.
  • Tekninen johtaja on päätöksellään 9.8.2021 § 29 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: