Ajankohtaiset asemakaavat

2-247 korttelin 2021 tontti 2 (NYK)

Suunnittelualue sijaitsee Pratikankujan, Pirkankujan, Keskustien ja Vilho Askolan raitin välisellä alueella. Alueella sijaitsee koulurakennuksia, yhdyskuntateknisiä asennuksia, polttoaineenjakelun kylmäasema, paikoitusaluetta sekä elokuvateatteri.

Alueen asemakaavaa tarkistetaan, jotta alueelle voidaan rakentaa uusia koulurakennuksia ja uusi lukio. Samassa yhteydessä tutkitaan rakennusperintökohteiden erottamista koulukiinteistöstä, omiksi tonteikseen, jotta ne voidaan myydä yksityiseen omistukseen. Lisäksi tarkastellaan myös alueen pysäköintitarvetta ja huomioidaan olemassa oleva ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto.

  • Asemakaavamuutoksen valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 2.-16.9.2021.
  • Tekninen johtaja on päätöksellään 9.8.2021 § 29 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: