Ajankohtaiset asemakaavat

4-049 Kassakummuntien itäosa ja Porttipellontie

Suunnittelualue sijaitsee Röykän taajamassa, Lopentien ja Kassakummuntien risteyksen alueella. Asemakaavamuutos koskee Lopentien itäpuolella kortteleita 170, 171 ja länsipuolella Kassakummuntien varrella olevaa korttelia 4116 sekä osia kortteleista 4115 ja 4151. Kaavaan sisältyy lisäksi katu- ja suojaviheraluetta. Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa toteutumattomien työpaikka-alueiden muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön. Asemakaavassa oleva Kassakummuntien katualue suoristetaan rakennetun tiealueen mukaiseksi ja nykyisessä kaavassa olevalta tiealueelta liitetään vapautunut alue asuinkortteliin 4151.

Alueen asemakaavan muutos on kaavoitusohjelman mukainen hanke ja se laaditaan kunnan omana työnä. Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

  • Asemakaavamuutos pidetään nähtävillä 2.5.-3.6.2024.
  • Tekninen johtaja on 28.3.2024 § 17 päättänyt asettaa päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 22.4.-6.5.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 6.4.2021 § 27.