Ajankohtaiset asemakaavat

5-032 Herusten eteläosa

Asemakaavaa muutetaan Herusten kaava-alueen eteläpuolella, Hangontien ja Viistolantien välisellä alueella käsittäen koko Herusten kaava-alueen eteläosan asutus-alueen. Asemakaavan muutoksessa uudistetaan lähinnä kaavamääräyksiä ajanmukaistamalla ja täsmentämällä kerrosluku- ja julkisivumääräyksiä sekä rakentamisen ja asuntojen määrää koskevia määräyksiä. Uudisrakentaminen pyritään sovittamaan luontevasti alueen olemassa olevaan rakennuskantaan ja säilyttämään näin Herusille tyypillinen väljä omakotirakentaminen. Rakentamattomien ja vajaasti rakennettujen tonttien käyttötarkoitusten muutostarpeet selvitetään. Suunnittelun aikana suoritetaan myös kiinteistötekninen tarkastelu.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 16.6.2009 § 57 päättänyt ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa