Ajankohtaiset asemakaavat

2-238 Karhunkorpi, Ilvestie korttelit 2505 ja 2509

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Karhunkorven asemakaava-alueella, Ilvestien ja Hirvitien välisellä alueella. Suunnittelualue sisältää osan korttelista 2505 sekä 2509 ja niiden välissä olevan virkistysalueen. Alueen yhteispinta-ala on n. 3,4 ha. Tontit ovat yksityisessä omistuksessa ja puistoalueen omistaa Nurmijärven kunta. Asemakaavan muutoksella osoitetaan korttelin keskellä sijaitseva toteutumaton virkistysalue teollisuus- ja varastointikäyttöön. Lisäksi varataan pieni korttelialue yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Alueen kaavamääräyksiin täydennetään pohjaveden suojelumääräykset ja tonteilla huomioidaan varastoinnin edellyttämä maisemointitarve.

  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tullut nähtäville 17.3.2016.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 1.3.2016 § 18 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antavat