Ajankohtaiset asemakaavat

3-326 Viirinlaakso II

Kaava-alue sijaitsee Klaukkalantien pohjoispuolella Luhtajoentien varressa. Alue rajautuu Viirinlaakson jo rakentumassa olevaan osaan, Klaukkalan jäteveden puhdistamoon ja Pietarinmäen asuinalueeseen. Asemakaavan muutoksella laajennetaan Klaukkalan keskusta-aluetta. Alueelle suunnitellaan asumista sekä palvelurakentamista. Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa yhdystie (Luhtajoentie) Klaukkalantien ja Klaukkalan kehätien välille.

  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 12.8.-10.9.2021.
  • Kaavaa koskien pidettiin yleisötilaisuus 28.5.2019 monitoimitalo Monikossa.
  • Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.3.-29.3.2019.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 26.2.2019 § 12 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa