Kaavoitus

Rakennuskiellot

Rakennuskiellot asemakaavaa laadittaessa

Kunta voi määrätä Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Kielto päättyy, kun alueelle laadittu uusi asemakaava saa lainvoiman. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, mikäli kaavoituksen on keskeneräistä. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta.

Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin MRL 128 § säädetään (toimenpiderajoitus). Maisematyöluvista ja puunkaadosta löytyy tarkemmin tietoa Rakentaminen ja luvat-sivuilta.

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset yleiskaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon sekä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille. 

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. 

Jos kunta on määrännyt 1 momentissa tarkoitetun rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen, ne ovat voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty yleiskaava tai yleiskaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Nurmijärvellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia maankäyttö- ja rakennuslain 38 § mukaisia rakennuskieltoja yleiskaavan laatimiseksi.

Asemaakaavoituksen vuoksi rakennuskiellossa olevat alueet löydät kunnan karttapalvelusta.

Lisätietoja rakennuskielloista antavat