Mitä kaavoitus on?

Kaavoittaminen

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta alueellaan. Nurmijärvellä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset yleis- ja asemakaavat laaditaan Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan yleis- ja asemakaavoituksen yksiköissä.

Kaavoituksella ohjataan maa-alueiden käyttöä. Sille, mihin tarkoitukseen tietty maa-alue pitäisi varata, on usein monia mahdollisia vaihtoehtoja, jotka saattavat toisinaan olla keskenään ristiriidassa. Kaavoituksen tavoitteena onkin yhteensovittaa erilaisia maankäytön tarpeita ja luoda edellytykset terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle. Kaavoituksen avulla turvataan myös ympäristön luontoarvojen säilymistä ja hillitään ilmastonmuutosta.

Kaavalla voidaan luoda edellytyksiä erilaisten toimintojen sijoittumiselle, mutta kaavalla ei voida määrätä niitä sijoittumaan tietylle alueelle. Esimerkiksi kaupalliset palvelut voivat sijoittua niitä varten kaavoitetulle alueelle, mikäli se on niiden näkökulmasta kannattavaa.

Kaavan laatiminen perustuu aina selvityksiin, ja kaavan vaikutukset tulee arvioida ennen kuin kaava voidaan hyväksyä. Kaikilla, joiden elinoloihin tai ympäristöön kaavalla voi olla vaikutuksia, voivat osallistua kaavoitukseen sen eri vaiheissa. Osallistumisesta kerrotaan tarkemmin Osallistuminen- ja vuorovaikutus –sivulla.

Suomessa maankäyttöä suunnitellaan eri tasoilla siten, että ylemmän tason suunnitelmat ovat suurpiirteisempiä ja ohjaavat tarkempia alemman tason suunnitelmia. Valtakunnan tasolla sovitaan valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ohjaavat kaavoitusta koko Suomessa.

Maakuntien liitot vastaavat maakuntakaavojen laatimisesta oman maakuntansa alueilla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjaamana. Nurmijärvi kuuluu Uudenmaan maakuntaan, jossa maakuntakaavan laatii Uudenmaan liitto. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa laadittaessa, ja yleiskaava puolestaan ohjaa asemakaavan laadintaa. Kunnat vastaavat yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimisesta omilla alueillaan.

Nurmijärvellä yleiskaavoja käsitellään elinvoimalautakunnassa, ja valtuusto päättää yleiskaavojen hyväksymisestä. Asemakaavat käsitellään asemakaava- ja rakennuslautakunnassa. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy valtuusto.

Maakuntakaava

Maakuntakaava (MRL 4. luku) on kartalla esitetty yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet esittämällä koko maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet.

Kokonaiskaavoissa käsitellään kaikki maankäyttömuodot, vaihekaavoissa vain tietyt teemat tai tietty alue. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. Valtuuston hyväksymään kaava-aineistoon kuuluvat kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Selostuksessa perustellaan ja esitellään kaavan ratkaisuja.

Nurmijärvi kuuluu Uudenmaan liittoon, joka laatii maakuntakaavat Uudenmaan alueella.

Uudenmaan hyväksytyt maakuntakaavat

Yleiskaava

Yleiskaava (MRL 5. luku) on yleispiirteinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata kunnan tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen toimintoja. Yleiskaavassa esitellään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa kanssa. Yleiskaavaa ohjaa maakuntakaava.

Nurmijärven kunnan yleiskaavoituksen sivut

Asemakaava

Asemakaava (MRL 7. luku) on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta käytetään. Asemakaavalla ohjataan asumisen, viheralueiden, työpaikkojen ja liikenteen sijoittumista taajamissa.

Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Kunta seuraa asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistaa vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Nurmijärven kunnan asemakaavoituksen sivut