Kaavoitus

Maksut

Yleis- ja asemakaavoista perittävät maksut

Hyväksytty elinvoimalautakunnassa 22.01.2020 § 2

Voimaantulo 1.3.2020

RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA SEKÄ YLEISKAAVAN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59§)

Hakijan kanssa sovitusta ranta-asemakaavan laatimisesta ja muuttamisesta sekä yleiskaavan muuttamisesta peritään aikaveloitukseen perustuvat kustannukset.

Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavan laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitusyksikkönä käytetään seuraavan taulukon mukaisia tuntikustannuksia henkilöryhmittäin:

HenkilöryhmäTuntiveloitus euroina
01110
0295
0382
0472
0565

Ryhmittely noudattaa suunnittelu ja konsulttitoimistojen liiton SKOL ry:n tehtävän edellyttämän pätevyyden mukaista henkilöryhmittelyä.

Lisäksi peritään yleiskustannuksina, jotka sisältävät kopiointi-, monistus-, tarvike- ym. kustannukset, yhteensä 1000,00 €. Kuulutuskustannukset ovat 250,00 €/kuulutus.

Mikäli kaavan valmistelu edellyttää erilaisia selvityksiä kuten maisema-, liikenne-, melu-, ympäristö-, maaperäselvityksiä, erityisiä lisätehtäviä suunnitelman havainnollistamisessa tai kaavan vaikutusten arvioinnissa, peritään näistä kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä hakijalta.

Hakijalta ranta-asemakaavan laatimisesta tai ranta-asemakaavan / yleiskaavan muuttamisesta perittävien kustannusten veloituksesta sovitaan kaavanlaatimissopimuksessa, jossa arvioidaan kaavan laatimiseen käytettävät työtunnit. Maksu kunnalle suoritetaan seuraavan taulukon mukaisesti, ellei ole erityisiä perusteita sopia toisin:

Maksuajankohdat Maksu (€)
Ennakkomaksu kaavan tullessa vireille 1 500,00
Toinen erä, kun kaavaluonnos on hyväksytty Luonnoksen hyväksymiseen mennessä kertyneiden työtuntien mukainen maksu vähennettynä ennakkomaksu
+ 300,00 € yleiskustannuksia
Kolmas erä, kun kaavaehdotus on hyväksyttyEhdotuksen hyväksymiseen mennessä kertyneiden työtuntien mukainen maksu
+ 300,00 € yleiskustannuksia
Viimeinen erä, kun kaava on hyväksytty Loppuosa kustannuksista kertyneiden työtuntien mukaisista kustannuksista
+ 400 € yleiskustannuksia

Mikäli kaavan laatimista tai muuttamista on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kustannukset jaetaan heidän välillään erikseen sovittavalla tavalla.

Kustannukset määräytyvät sen maksun perusteella, joka on voimassa kaavanlaatimissopimuksen tekohetkellä.

Jos hakija peruu kaavan laatimis- tai muuttamishakemuksen ennen hyväksymispäätöstä tai jos kaavaa ei hyväksytä, jää maksettu ennakkomaksu sekä siihen mennessä maksettavaksi maksuajankohtien ja vielä laskuttamattomien työtuntien mukaisesti kertyneet kustannukset kunnalle korvauksena aiheutuneista kuluista.

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 21.01.2020 §10

Voimaantulo 1.3.2020

I luokka: Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu vähäinen muutos, ei rakennusoikeuden muutosta) 3500 €

II luokka: Vähäistä suurempi muutos (useampi pientalotontti, yksi kerrostalotontti tms., rakennusaloja, rakennusoikeutta tai muuta tontinjärjestelyä koskeva ei merkittävä muutos) 6 000 €

III luokka: Suurempi muutos, joka ei kuitenkaan edellytä laajaa suunnittelua eikä selvittelyä 9 500 €

IV luokka: Suuritöinen asemakaava tai asemakaavan muutos, jonka vaikutus on merkittävä ja joka edellyttää laajempaa suunnittelua ja eri tahojen yhteistyötä peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta peritään 25% luokkien I-III hinnoista maanomistajan vastatessa asemakaavan suunnittelukustannuksista ja IV-luokan osalta peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset. Luokkien I – III osalta peritään lisäksi yleiskustannuksia, jotka sisältävät kopiointi-, monistus-, tarvike- ym. kustannukset, yhteensä 1000 €.

Kuulutuskustannus 250 €/ kuulutus.

Kielteinen päätös kaavamuutoshakemukseen 500 €.

Peruutettu kaavamuutoshakemus ennen luonnoksen hyväksymistä (kiinteän palkkion kaavatyöt) 500€.

Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavan laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntive-loitusyksikkönä käytetään seuraavan taulukon mukaisia tuntikustannuksia henkilöryhmittäin:

HenkilöryhmäTuntiveloitus euroina
01110
0295
0382
0472
0565
Ryhmittely noudattaa suunnittelu ja konsulttitoimistojen liiton SKOL ry:n tehtävän
edellyttämän pätevyyden mukaista henkilöryhmittelyä.

Aikaveloitukseen perustuvan laskutuksen lisäksi peritään yleiskustannuksina, jotka sisältävät kopiointi-, monistus-, tarvike- ym. kustannukset, yhteensä 1000 €.

Mikäli kaavan valmistelu edellyttää maisema-, liikenne-, melu- ja ympäristöselvityksiä, maaperätutkimuksia tai muita erityisselvityksiä sekä erityisiä lisätehtäviä suunnitelman havainnollistamisessa tai kaavan vaikutusten arvioinnissa, lisätään näistä kunnalle ai-
heutuneet kustannukset täysimääräisinä perittävään palkkioon

Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä palkkio (luokat I – III) kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palk-kiosta suoritetaan ennen kaavamuutosluonnoksen asettamista nähtäville ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset kaavan hyväksymisen jälkeen.

Hakijalta asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta perittävien aikaveloitukseen perustu-vien (luokka IV) kustannusten veloituksesta sovitaan kaavanlaatimissopimuksessa.
Maksu kunnalle suoritetaan seuraavan taulukon mukaisesti, ellei ole erityisiä perusteita sopia toisin:

MaksuajankohdatMaksut
Ennakkomaksu – kaavan tullessa vireille1500 €
Toinen erä, kun kaavaluonnos on hyväksyttyLuonnoksen hyväksymiseen mennessä
kertyneiden työtuntien mukainen maksu vähennettynä ennakkomaksulla + 300 € yleiskustannuksia
Kolmas erä, kun kaavaehdotus on hyväksyttyEhdotuksen hyväksymiseenmennessä
kertyneiden työtuntien mukainen maksu + 300€ yleiskustannuksia
Viimeinen erä, kun kaava on hyväksyttyLoppuosa kustannuksista kertyneiden
työtuntien mukaisista kustannuksista + 400 € yleiskustannuksia

Mikäli laatimista tai muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kiinteä palkkio ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa. Aikaveloitukseen perustuvassa kaavanlaatimissopimuksessa sovitaan kustannusten jakaantumisesta maanomistajien kesken.

Jos asemakaavan muutos edellyttää myös tonttijaon muutosta, peritään molemmista taksan mukainen palkkio.

Palkkio, tuntiveloitushinta, yleiskustannukset ja kuulutuskustannukset määräytyvät sen taksan perusteella, joka on voimassa kunnan hyväksyessä kaavanlaatimisopimuksen.

Kaavan laatimissopimuksen lisäksi tehdään maankäyttösopimus, jossa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua alueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin (MRL 91 a §).

Jos hakija peruu kaavan laatimis- tai muutoshakemuksen ennen hyväksymispäätöstä, tai jos muutos ei tule voimaan, jää maksettu ennakkomaksu kunnalle korvauksena aiheutuneista kuluista. Aikaveloitukseen perustuva palkkio laskutetaan perumiseen mennessä toteutuneiden työtuntien mukaan.

SUUNNITTELUTARVERATKAISUISTA, POIKKEAMISPÄÄTÖKSISTÄ, MAISEMATYÖLUVISTA, SUOSTU-MUKSISTA LOHKOMISIIN, NAAPUREIDEN KUULEMISESTA JA ANNETTAVISTA LAUSUNNOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Hyväksytty elinvoimalautakunnassa 22.10.2019 § 126 / asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 21.01.2020 § 10

Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä perittävät maksut (MRL 137 §, 137 a ja 171 §)

hinta €
Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös600,00
Samanaikaisesti tehtävä suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös900,00
Alueellinen suunnittelutarveratkaisu400,00/kiinteistö

Lausunnot kiinteistönmuodostamislain mukaisiin lohkomisiin

hinta €
Lausunnot kiinteistönmuodostamislain
mukaisiin lohkomisiin
250,00

Maisematyöluvista perittävät maksut (MRL 128 §) asemakaava-alueen ulkopuolella

hinta €
Puiden kaato kiinteistöltä tai muu tähän verrattava vähäinen toimenpide150,00
Puiden kaato metsäalueelta200,00+50,00/ha
Maisemaa muuttava rakennustyö225,00

Laajuudeltaan mittavasta tai muutoin erityisen paljon työtä vaativasta maisematyöluvasta peritään aikaveloitukseen perustuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitustaulukon mukaan.

Naapureiden kuulemisesta perittävät maksut (MRL 133 §)

hinta €
Kunnan suorittaessa naapureiden kuulemisen, kuitenkin enintään 350,00 euroa70,00/naapuri-kiinteistö
Mikäli kuuleminen on suoritettava kuuluttamalla, peritään kuulutuskustannuksina yhtä kuulutuskertaa ja yhtä ilmoituslehteä kohden250,00

Naapureiden kuulemisesta perittävät maksut (MRL 133 §)

hinta €
Erilaiset kirjalliset lausunnot, jotka eivät edellytä erityistä selvitystä200,00
Erilaiset kirjalliset lausunnot, jotka edellyttävät selvitystä 350,00

Milloin lausunnon antaminen ei ole viranomaistoimintaa, lisätään maksuun arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

TONTIN TAKAISIN OSTOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT

hinta €
Tontin takaisin ostosta perittävät käsittelykustannukset700,00

TEEMAKARTOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

(esim. Mapinfolla tuotetut erilaiset palvelu- ym. kartat)

Teemakartan laatimisesta veloitetaan käytetyn työajan mukaan. Veloitus tapahtuu henkilötyöveloitustaulukon mukaan. Lisäksi peritään yleiskustannuksina 60 % tuntilaskutuksen kokonaissummasta. Summaan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

PALVELUMAKSUT

Muista kuin virka-/työtehtäviin ja tavanomaiseen neuvontaan kuuluvista palveluista, joiden maksullisuudesta ei ole muualla määrätty, peritään jäljempänä ilmenevät maksut.

Tällaisilla palveluilla tarkoitetaan esim. erikseen tehtäviä selvityksiä ja toimenpiteitä.

Palvelumaksukorvaus määräytyy:

  • tehtävään käytetyn ajan ja
  • sen suorittamisesta aiheutuneiden matka-, kopio- ym. kustannuksista.

Milloin palvelun tuottaminen ei ole viranomaistoimintaa, lisätään maksuun arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

HENKILÖTYÖVELOITUKSET

Tehtävään kuluneesta ajasta veloitetaan seuraavasti:

hinta €
korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö85,00 €/tunti
AMK-insinööri, teknikko tai vastaava henkilö61,00 €/tunti
muu henkilö49,00 €/tunti

Vähimmäisveloitus on kuitenkin 77 €/palvelu/teemakartta.

Matkakustannukset veloitetaan voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Muiden kustannusten velkomisperusteena ovat todelliset menot.