Kaavoitus

Maksut

Yleis- ja asemakaavoista perittävät maksut

1. RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA SEKÄ YLEISKAAVAN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59§)

(hyväksytty kuntasuunnittelulautakunnassa 15.4.2014 43§)

Hakijan kanssa sovitusta ranta-asemakaavan laatimisesta ja muuttamisesta sekä yleiskaavan muuttamisesta peritään aikaveloitukseen perustuvat kustannukset.

Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavan laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitusyksikkönä käytetään Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n vuosittain julkaisemia suunnittelutyön kustannusseurannan mukaisia tuntikustannuksia.

Lisäksi peritään yleiskustannuksina, jotka sisältävät kopiointi-, monistus-, tarvike- ym. kustannukset, yhteensä 1000,00 €. Kuulutuskustannukset ovat 200,00 €/kuulutus.

Mikäli kaavan valmistelu edellyttää erilaisia selvityksiä kuten maisema-, liikenne-, melu-, ympäristö-, maaperäselvityksiä, erityisiä lisätehtäviä suunnitelman havainnollistamisessa tai kaavan vaikutusten arvioinnissa, peritään näistä kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä hakijalta.

Hakijalta ranta-asemakaavan laatimisesta tai ranta-asemakaavan/yleiskaavan muuttamisesta perittävien kustannusten veloituksesta sovitaan kaavanlaatimissopimuksessa, jossa arvioidaan kaavan laatimiseen käytettävät työtunnit.

Maksu kunnalle suoritetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Maksuajankohdat Maksu (€)
Ennakkomaksu kaavan tullessa vireille 1 500,00
Toinen erä, kun kaavaluonnos on ollut hyväksymiskäsittelyssä Luonnoksen hyväksymiskäsittelyyn mennessä kertyneiden työtuntien mukainen maksu + 300,00 € yleiskustannuksia
Kolmas erä, kun kaavaehdotus on ollut hyväksymiskäsittelyssä Ehdotuksen hyväksymiskäsittelyyn mennessä kertyneiden työtuntien mukainen maksu + 300,00 € yleiskustannuksia
Viimeinen erä, kun kaava on hyväksytty Kustannusten loppuosa kertyneiden työtuntien mukaisesti + 400 € yleiskustannuksia

Mikäli kaavan laatimista tai muuttamista on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa.

Kustannukset määräytyvät sen maksun perusteella, joka on voimassa kaavanlaatimissopimuksen tekohetkellä.

Jos hakija peruu kaavan laatimis- tai muuttamishakemuksen ennen hyväksymispäätöstä tai jos kaavaa ei hyväksytä, jää maksettu ennakkomaksu sekä siihen mennessä maksettavaksi maksuajankohtien mukaisesti kertyneet kustannukset kunnalle korvauksena aiheutuneista kuluista.

2. ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 §)

(hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 10.11.2015 115§)

  • I luokka: Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu vähäinen muutos, ei rakennusoikeuden muutosta) 3000 €.
  • II luokka: Vähäistä suurempi muutos (useampi pientalotontti, yksi kerrostalotontti tms., rakennusaloja, rakennusoikeutta tai muuta tontin järjestelyä koskeva ei merkittävä muutos) 6 000 €.
  • III luokka: Suurempi muutos, joka ei kuitenkaan edellytä laajaa suunnittelua eikä selvittelyä 9 000 €.
  • IV luokka: Vaativa muutos, jonka vaikutus ympäristöön on merkittävä ja joka edellyttää laajempaa suunnittelua ja eri tahojen yhteistyötä 18 000 €.
  • V luokka: Poikkeuksellisen suuritöinen asemakaava ja asemakaavan muutos, ja josta on ennalta sovittu hakijan kanssa, peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset.

Kuulutuskustannus 200 €/ kuulutus.

Kielteinen päätös kaavamuutoshakemukseen 400 €.

Peruutettu kaavamuutoshakemus 400 €.

Luvista, tonttijaosta ja lausunnoista perittävät maksut

1. LUPAPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Myönteinen poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu 470 €.
Kielteinen poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu 230 €.

Puiden kaato tontilta tai muu tähän verrattava vähäinen toimenpide 90€. Puiden kaato metsäalueelta 150 € + 45€ / ha.

Kunnan suorittaessa naapureiden kuulemisen 45 €/ naapuri.

Mikäli kuuleminen on suoritettava kuuluttamalla, peritään kuulutuskustannuksina yhtä kuulutuskertaa ja yhtä ilmoituslehteä kohden 200 €.

2. LAUSUNNOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Erilaiset kirjalliset lausunnot, jotka eivät edellytä erityistä selvitystä 150 €. Erilaiset kirjalliset lausunnot, jotka edellyttävät selvitystä 300 €.

Milloin lausunnon antaminen ei ole viranomaistoimintaa, lisätään maksuun arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?