Sivistys ja hyvinvointi

Timmi tilanvarausjärjestelmä

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 1.2.2019

1 Rekisterin nimi

Timmi tilanvarausjärjestelmä 

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Hyvinvointilautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Liikuntapäällikkö Joose Kemppainen

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Liikuntasuunnittelija Mika Vänni 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

6 vuotta 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Nurmijärven kunnan omistuksessa olevien liikuntatilojen ja –paikkojen, Monikon tilojen sekä koululuokkien varaamiseen liittyvät rekisteröitymistunnukset ja varausten hallintaan ja laskutukseen liittyvät henkilö-/yhdistyksen tiedot. Järjestelmässä on asiakaskohtaisia kulunvalvontatunnuksia.  

Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella. 

8 Rekisterin tietosisältö

Varaajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai yhdistysten rekisteritunnuksia / y-tunnus ja yritysten osalta y-tunnus.  

Yhdistysten osalta edellisten lisäksi myös tehtävä seurassa (puheenjohtaja, rahastonhoitaja ym.). 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Yksityisasiakkaat rekisteröityvät Timmiin ja saavat sähköpostiinsa rekisteröitymisvahvistuslinkin, ja sen hyväksymällä tunnukset tulevat voimaan. Organisaation edustajan rekisteröityminen vahvistetaan pääkäyttäjän toimesta liikuntapalveluissa. Yksittäiset tilavaraukset hoidetaan puhelinkeskustelussa tai sähköpostissa annettujen tietojen perusteella. Monikon käyttäjien kanssa tehdään vuokrasopimus, joka tallennetaan Timmiin. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan laskutukseen (KuntaPro).  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Monikon vuokrasopimukset arkistoidaan lukolliseen kaappiin. Sähköisesti sopimus löytyy Nuorisopalveluiden verkkolevyasemalta sekä Timmistä.  

B Sähköiset tiedot

Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla (myös Timmi tuessa). Palvelin sijaitsee Jyväskylässä. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa rekisteröidyn suostumuksen peruuttamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).