Sivistys ja hyvinvointi

Koulukuljetuksen rekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 23.11.2020

1 Rekisterin nimi

Koulukuljetuksen rekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Sivistyslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Sivistystoimenjohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Kuljetuskoordinaattori
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): koulukuljetukset@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Koulukuljetuksen voimassaoloaika + yksi vuosi (tiedot arkistoituvat järjestelmään ja poistetaan vuoden kuluttua manuaalisesti). 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään koulukuljetusten järjestämisen mahdollistamiseksi. Käsittely perustuu lakiin. 

8 Rekisterin tietosisältö

Lapsen nimi, kotiosoite, noutopaikka, huoltajien puhelinnumerot, koulu, luokka-aste, kuljetusmuoto, rajattua tietoa terveydentilasta jos liittyy kuljetukseen. Kuljettajien osalta sopimusseurantaa varten kerättävät tiedot: yrityksen nimi, auton tunnus, kuljettajan nimi, puhelinnumero, EA1-ensiapupätevyyden voimassaolo. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Koulukuljetushakemus, oppilashallintojärjestelmä (Primus/Wilma), Väestörekisterikeskus, koulukuljetuksen sopimuskumppanit. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sovitut kuljettajat näkevät tiedot omien kuljetettaviensa osalta.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

B Sähköiset tiedot

Jokaisella kuljettajalla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. He näkevät vain sen auton tiedot, johon ovat kirjautuneet.  Kuljettaja näkee päätelaitteeltaan kyseisen päivän tarvittavat tiedot ja viikon verran eteenpäin. Edellisen päivän tiedot poistuvat päivittäin.  

Liikennöitsijöiden kanssa on tehty sopimus, että kaikilla kuljettajilla on oltava voimassa oleva salassapitosopimus.  

Kunnan puolella koulukuljetuksen järjestämisestä huolehtivilla työntekijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka myönnetään työtehtävien perusteella. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa rekisteröidyn suostumuksen peruuttamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).