Sivistys ja hyvinvointi

Rajamäen tehdasmuseon ajanvarausjärjestelmän varausrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä:

1 Rekisterin nimi

Rajamäen tehdasmuseon ajanvarausjärjestelmän varausrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Sivistyslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Kulttuuripäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Sami Vakkuri (ATVA, 2493113-3) 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): palvelu@atva.fi puh. 050 362 62 93 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Voimassaoloaika. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rajamäen tehdasmuseon opastettujen kierrosten varauksia koskeviin tarkoituksiin.

8 Rekisterin tietosisältö

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä käytetään internetvarausjärjestelmän varauslomaketta sekä asiakkaan puhelimitse tai sähköpostilla varaamisen yhteydessä annettuja tietoja.  

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan Rajamäen tehdasmuseon henkilökunnalle, Nurmijärven kunnan toimihenkilöille sekä muille välttämättömille tai lain vaatimille tahoille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen luovuttaminen perustuu tarpeeseen olla yhteydessä asiakkaan kanssa, tietojen analysointiin, toiminnan kehittämiseen tai muihin tarpeellisiin syihin.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Mahdollisesti tulostetut henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa tai hävitetään heti tarpeenmukaisen käytön jälkeen.  

B Sähköiset tiedot

Internetin välityksellä tapahtuva tietojen kerääminen suojataan suojatulla yhteydellä (HTTPS) internet-selaimessa, käyttäen TLS- tai SSL- protokollaa. Tietojen vuotaminen estetään pitämällä varausjärjestelmä, muut ohjelmistot sekä palvelin päivitettyinä. Käyttöoikeudet järjestelmään luovutetaan vain tarpeellisille toimihenkilöille eikä tunnuksia järjestelmään säilytetä digitaalisesti tai manuaalisesti suojaamattomana. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa rekisteröidyn suostumuksen peruuttamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).