Sivistys ja hyvinvointi

Oppilashuoltokertomusrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 5.12.2018

1 Rekisterin nimi

Oppilashuoltokertomusrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Sivistyslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Sivistysjohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Sivistysjohtaja
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 040 3174410, tiina.hirvonen@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 21§  
 • Oppilassuhteeseen liittyvien tehtävien hoito   
 • Järjestelmästä saatavien tilastointitietojen käyttö Nurmijärven kunnassa. Tilastoinnissa tietoja käsitellään ilman tunnisteita. 

8 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:  

 • huoltajan nimi ja yhteystiedot, oppilaan, opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero  
 • yksilökohtaisen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämiseen liittyvät tiedot ja siihen osallistuvat henkilöt 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Huoltajat, oppilaat/opiskelijat ja koulutuspalveluiden sekä oppilas -ja opiskelijahuollon henkilöstö. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa asianmukaisesti noudattaen arkistolakia ja Nurmijärven kunnan arkistosääntöä. 

B Sähköiset tiedot

 • Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.  
 • Tietoja käsittelevät työntekijät ovat vaitiolovelvollisia ja sitoutuvat noudattamaan salassapitosopimusta.  
 • Palvelimet sijaitsevat Suomessa.  
 • Tietoturva on SSL-tasoista eli samaa tasoa kuin mm. pankkien käyttämä salaus. 
 • Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä vahvaa tunnistautumista.  
 • Jokainen työntekijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.  
 • Käyttöoikeudet perustuvat käyttäjärooleihin.  
 • Käyttöoikeus päättyy, kun työntekijä ei toimi tehtävässä, jota varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteri perustuu lakiin, ei suostumukseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).