Sivistys ja hyvinvointi

Nuorisotilojen asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä:

1 Rekisterin nimi

Nuorisotilojen asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, sivistyslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Sivistysjohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Alueellisen nuorisotyön koordinaattori

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaiden tietoja säilytetään maksimissaan kolme vuotta.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä. Toiminta ja siitä syntyvä rekisteri perustuvat lakiin.  Keskeinen lainsäädäntö: Nuorisolaki 1285/2016.

Rekisterin tarkoituksena on nuorisopalveluiden järjestäminen ja yhteydenpito. Jäsenrekisterin perusteella tiedetään, ketkä ovat nuorisopalvelujen pääasiallisia käyttäjiä. 

Henkilötietoja käytetään nuorisopalveluiden nuorisotilojen asiakassuhteiden hoitamiseen. Rekisterin avulla voidaan ottaa yhteyttä nuorisotilojen käyttäjiin ja huoltajiin. 

Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisia tarkoituksia varten. Tilastoinnissa tietoja käsitellään ilman tunnisteita. 

8 Rekisterin tietosisältö

Huoltaja hakee nuorelle nuorisopalveluiden jäsenkorttia paperilomakkeella. Kun hakemus on vastaanotettu, hakemuksen käsittelijä soittaa takaisin huoltajalle. Tämän jälkeen nuori saa nuorisopalveluiden jäsenkortin. Jäsenkortti uusitaan toimintakausittain. Jäsenkortin saamiseksi vaaditaan seuraavat henkilötiedot: 

  • Nuoren etunimi, sukunimi, kutsumanimi, syntymäaika, puhelinnumero ja postinumero. 
  • Nuoren huoltajan etunimi, sukunimi ja puhelinnumero 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta paperilomakkeella.  

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä (organisaatio) voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muille viranomaisille.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Rekisteristä otettuja tulosteita käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Käsittelystä on ohjeistettu palveluntuottajia ja ohjaajia. 

B Sähköiset tiedot

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.   

Tietoihin pääsee käsiksi vain tietty ennalta nimetty henkilö. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on henkilön itsensä lisäksi hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mikäli rekisterissä on tietoa, jota laki ei edellytä.  

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).