Sivistys ja hyvinvointi

Oppivelvollisuuden kuntavalvonnan asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 27.3.2024

1 Rekisterin nimi

Oppivelvollisuuden kuntavalvonnan asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, sivistyslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Toimialajohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Kohdennetun nuorisotyön koordinaattori
Osoite: Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): kaisa.selkamaa@nurmijarvi.fi 0403172348

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaiden tietoja säilytetään maksimissaan kolme vuotta. Kun oppivelvollinen täysi-ikäistyy, tiedot hävitetään.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä. Toiminta ja siitä syntyvä rekisteri perustuvat Oppivelvollisuuslakiin (1214/2020), jossa määrätään asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta.

8 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Kunnan valvontavastuulla oleva oppivelvollinen:

Perustiedot: nimi, syntymäaika, äidinkieli, koulutustausta

Ohjaus- ja valvontasuhteen aloitus- ja lopetustiedot, toteutuneet yhteydenotot ja niiden sisältö pääpiirteissään, toteutunut verkostoyhteistyö ja sen sisältö pääpiirteissään, tehdyt suunnitelmat ja päätökset

Ennakoiva yhteistyö alaikäisen, oppilaitoksen kirjoilla olevan tai muussa kunnassa asuvan oppivelvollisen kohdalla huoltajan suostumuksella:

Toteutuneet yhteydenotot ja niiden sisältö pääpiirteissään, toteutunut verkostoyhteistyö ja sen sisältö pääpiirteissään, tehdyt suunnitelmat

Mahdollisesti muut rekisteröidyn itse antamat tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppivelvollisuuden ohjauksen ja valvonnan kannalta.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö- ja muita tietoja kerätään oppivelvollisuuden valvontatehtävän kannalta olennaisista oppilaitoksista, rekisteröidyltä itseltään, hänen huoltajaltaan ja mahdolliselta toiselta vanhemmalta, tarvittaessa lastensuojelusta ja muista sosiaalipalveluista sekä muista kunnista.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa muille viranomaisille.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Paperisia päätöksiä tai muita asiakirjoja ei synny. 

B Sähköiset tiedot

Tiedot on suojattu salasanalla ja käyttöoikeudet tiedostoon on vain asian käsittelyyn oikeutetulla henkilöllä.    

Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely on lakisääteistä eikä perustu suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mikäli rekisterissä on tietoa, jota laki ei edellytä.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).