Sivistys ja hyvinvointi

Nurmijärvi 250 vuotta -sivusto

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 31.1.2024

1 Rekisterin nimi

Nurmijärvi 250 vuotta -sivusto

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Viestintäpäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Viestintäpäällikkö
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): teemu.siltanen@nurmijarvi.fi

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään juhlavuoden edellyttämän käyttötarpeen ajan. Luovuttajan suostumuksella Nurmijärven museon kokoelmiin siirrettyä aineistoa säilytetään museon tietosuojaselosteen mukaisesti.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käsitellään vuorovaikutteisella Nurmijärven kunnan 250-vuotisjuhlavuotissivustolla historiatietojen keräämiseksi ja jakamiseksi. Käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen (kuvien lähettäjät, kuvien ottajat ja kuvissa näkyvät henkilöt).

8 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään valokuvia, jotka kertovat Nurmijärven menneisyydestä. Kuvien lähettäjien nimet ja yhteystiedot tallennetaan, samoin kuvien ottajien ja kuvissa näkyvien henkilöiden nimet.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kuvien lähettäjiltä itseltään.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuvat ja muut tiedot voidaan julkaista Nurmijärven kunnan www-sivuilla. Sivuilla julkaistaan vain sivuston ylläpitäjien tarkastamia kuvia, joiden osalta suostumukset on varmistettu. Osa aineistosta voidaan luovuttajien suostumuksella siirtää Nurmijärven museolle.

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Ei paperiaineistoa

B Sähköiset tiedot

Sivuston kautta lähetettyjä kuvia pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Kunnan www-sivujen kautta julkaistut kuvat ovat vapaasti kaikkien nähtävillä.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa lähettämiensä kuvien ja muiden tietojen käsittelyyn ja julkaisemiseen. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).