Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Vesihuollon asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 4.12.2018

1 Rekisterin nimi

Vesihuollon asiakasrekisteri  

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta 
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra  

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Asiakaspalvelusihteeri
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): vesilaskutus@nurmijarvi.fi  

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilyvät rekisterissä siitä alkaen, kun henkilö liittyy kunnalliseen vesihuoltoon, siihen saakka, kun henkilö ei enää ole Nurmijärven veden asiakas. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen ja sopimukseen.  

Järjestelmää käytetään Nurmijärven Veden asiakaspalveluun, sopimusten hallintaan ja laskutukseen. 

8 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimet, kiinteistön osoite, hetu tai y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, vedenkulutus, kulutuspiste, asiakasnumero, suoramaksu- ja verkkolaskutiedot.  

Asiakkaalla on mahdollisuus ilmoittaa vesimittarin lukeman luentakortilla tai kulutus Webin kautta. Asiakkaalla mahdollisuus seurata kulutusta kulutus webin vuosiraportista. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas ja pankki. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutus: laskuhotelli (CGI), Sarastia Oy, perintätoimisto Intrum.  

Asiakas voi itse ilmoittaa yhteystietonsa häiriötiedotteen saamiseksi tekstiviestillä tai sähköpostitse. Häiriötiedotteen toimittaa Tietokoura Oy.  

Kunnan toiminnan kehittämistä, laskutusta, tilastointia ja järjestelmien testausta varten tietoja voidaan luovuttaa ja yhdistää muihin tietoihin. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Pitkään säilytettävät asiakirjat suojatussa arkistotilassa (keskusarkisto tai teknisen toimen arkisto), muu paperiaineisto lukitussa kaapissa. 

B Sähköiset tiedot

Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa  

• Jokainen työntekijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee    työtehtävissään  

• Käyttöoikeudet perustuvat käyttäjärooleihin  

• Käyttöoikeus päättyy työntekijällä, kun hän ei toimi enää tehtävässä, jota varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus 

Asiakastietoja tallennetaan laskutusta ja tiedottamista varten myös vesihuollon omalle kunnan suojatussa tietoverkossa olevalle verkkolevylle, johon pääsy on vain Nurmijärven veden työntekijöillä. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa rekisteröidyn suostumuksen peruuttamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).