Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Tiekuntien tieyksiköinti- ja tiekuntarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 12.12.2018

1 Rekisterin nimi

Tiekuntien tieyksiköinti- ja tiekuntarekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto 
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Kiinteistö ja mittaustoimen kiinteistöinsinööri 

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Kiinteistöinsinööri
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 040 3172357 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Yksityistielain (Laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisten toimitusten toimitusasiakirjat säilytetään pysyvästi. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yksityistierekisteriä pidetään lakisääteistä viranomaistoimintaa varten.  

− Yksityistielain mukaisten toimitusten suorittaminen  

− Kunnan tienpitoavustusten myöntäminen  

− Kunnallinen tiedottaminen tiekunnille  

− Järjestelmässä ylläpidettävät tiekuntien yhteyshenkilöiden tiedot ovat välttämättömiä järjestelmän avulla valmisteltavien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. 

8 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään merkitään tiekuntien osalta seuraavat pysyvästi säilytettävät tiedot:  

− Tiekunnan perustamispäivämäärä  

− Tiekunnan yhteyshenkilön nimi, osoite ja muut yhteystiedot  

− Tiekunnan pankkiyhteys niiden tiekuntien osalta, jotka ovat saaneet kunnan tienpitoavustusta  

 − Tiekunnan osakaskiinteistöjen omistajien tai mahdollisten asiamiesten nimet, osoitteet ja muut yhteystiedot  

− Tieyksikkölaskelma 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) lainhuutotodistuksista, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja tiekunnilta itseltään. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksityistierekisterin tiekunnista voidaan tehdä tilastoja, joissa yksittäisen kiinteistön tai henkilön tiedot eivät nouse esille. Kunnan toiminnan kehittämistä varten tietoja voidaan yhdistää muihin tietoihin. Tällöin tiedot pysyvät kunnan viranomaisten hallinnassa eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Säilytetään suljetussa tiejaoston arkistotilassa. 

B Sähköiset tiedot

Organisaation ulkopuolisilla ei pääsyä tietoihin. Tietojen käsittely henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä tietosuojasitoumusta vastaan. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista sillä edellytyksellä, että hän ilmoittaa tiekunnan uudet yhteystiedot.  

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröity ei voi kieltää tietojen käyttöä viranomaistoiminnassa.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).