Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 29.11.2023

1 Rekisterin nimi

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Maapallon resurssit niukkenevat ja ilmastonmuutos etenee. Miten se vaikuttaa arkielämään Suomessa ja millaisia kestäviä elämäntapoja helpottavia palveluja ja tuotteita meille tarvitaan? Tätä selvitetään Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä, jossa kotitaloudet kokeilevat, mitä yhden maapallon kokoinen elämä tarkoittaa käytännössä ja millaisin keinoin siihen on mahdollista päästä. Tavoitteena on löytää arjen keinoja hiili- ja materiaalijalanjälkien pienentämiseksi ja kerätä tietoa kestävämmän Nurmijärven kehittämiseen.

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, tekninen lautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeen projektiryhmä/ alueisännöitsijä

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Alueisännöitsijä
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot: aino.angervuori@nurmijarvi.fi

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeen ajan aina siihen asti, kunnes loppuraportti on julkaistu.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittely perustuu suostumukseen. Rekisteröidyt ovat omatoimisesti hakeneet mukaan hankkeeseen. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä hankkeen toteuttamiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi rekisteröidyille.

8 Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Elämäntapoihin, kuten asumiseen, liikkumiseen, elintarvikkeisiin, vapaa-aikaan ja muuhun kulutukseen liittyviä tietoja.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Nurmijärven kunta luovuttaa henkilötietoja ainoastaan projektiryhmän (D-mat Oy, Nurmijärven kunta) sisäisesti, ja ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella hankkeen yritysyhteistyökumppaneille ja median edustajille. Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja (nimi, kuvat) voidaan käyttää myös kunnan hankeviestinnässä.

Hankkeen aikana kerättyä elämäntapaan liittyvää tietoa (esim. hiili- ja materiaalijalanjäljet) voidaan julkaista projektiryhmän toimesta (esim. loppuraportti) ilman rekisteröidyn suostumusta, mutta kuitenkin niin, ettei rekisteröityä voida tunnistaa näistä tiedoista (anonymisointi). Hankkeen aikana kerättyjä elämäntapaan liittyviä tietoja käytetään anonymisoituina myös tieteelliseen tutkimukseen D-mat Oy:n toimesta.

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Mahdolliset paperitulosteet säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

B Sähköiset tiedot

Rekisterin sähköisesti tallennetut henkilötiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hanke ei sisällä automaattista päätöksentekoa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö toimitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa mahdollinen suostumus koskien henkilörekisterissä olevia tietojaan ja niiden käsittelemistä käsitellään tapauskohtaisesti.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteristä löytyviä henkilötietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta esim. tiedon korjaamisesta, asiasta on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).