Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Omakotitonttien hakijarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 3.12.2018

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan omakotitonttien hakijarekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, elinvoimalautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Maankäyttöpäällikkö 

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Maankäyttövalmistelija 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

0403172359, maiju.laitala@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kaksi vuotta. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään omakotitonttien luovutukseen. Tietojen käsittely perustuu asiakkaan hakemukseen ja hänen kanssaan tehtävään sopimukseen. 

8 Rekisterin tietosisältö

Tiedot ovat Trimble Locuksen eTontti-järjestelmässä. Henkilöihin liittyvät tiedot: perheen kokoonpano, henkilötunnus, nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Aikaisemmat luovutuspäätökset kunnan tonttien osalta. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tontinhakijoiden tekemistä sähköisistä hakemuksista (Trimble Locuksen eTontti-järjestelmästä). 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään kunnan omassa toiminnassa tontinsaajien valinnassa ja tonttien luovutuksessa. Voidaan luovuttaa naapurin kuulemista varten. Luvan antaneiden osoitetietoja voidaan antaa suoramarkkinointiin. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Paperitulosteet säilytetään lukitussa tilassa. 

B Sähköiset tiedot

Käyttöoikeus e-tontti järjestelmän tietoihin on vain niillä kunnan työntekijöillä, joiden tehtäviin omakotitonttien hoitaminen kuuluu. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Hakemalla tonttia henkilö tulee rekisterin piiriin, ja suostumuksen peruuttaminen merkitsee tonttihakemuksen perumista. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).