Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Nurmijärven kunnan Visit Nurmijärvi -sivusto

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 30.5.2022

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan matkailusivusto (https://visitnurmijarvi.fi)  

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Viestintäpäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Verkkotiedottaja
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot: mika.haikonen@nurmijarvi.fi, puh. 040 317 2089

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään maksimissaan viisi vuotta. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Suostumuksella luovutettuja henkilötietoja käytetään, jotta voidaan tarjota tietoa Nurmijärven kunnan alueella tarjottavista palveluista ja kohteista kuntalaisille ja kunnan matkailutarjonnasta kiinnostuneille. Käyttömäärätietoja käytetään sivuston kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta sivustolle voidaan luoda yhteisöllisesti sisältöjä.

8 Rekisterin tietosisältö

Sivuston sisällössä esiintyy henkilötietoja viestinnällisissä tarkoituksessa sisältäen mm. nimi- ja yhteystietoja. Järjestelmän ylläpidon puolella (ei julkinen) esiintyy käyttöoikeustietoja (mm. nimi ja muokkausoikeudet).

Sivuston toimintoihin käytetään keksejä parantamaan käyttökokemusta sekä käytön analysointiin.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Sivuille julkaistaan julkista tietoa kunnan alueella toimivista yrityksistä, palveluista ja kohteista. Käyttäjät voivat lähettää oma-aloitteisesti omista palveluistaan ja kohteistaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla sivustolle ja syöttämällä tarvittavat tiedot palvelustaan ja kohteestaan. Sivuston käyttöön liittyviä tietoja kerätään Google Analytics -analytiikkatyökalun kautta. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjän itsensä suostumuksella luovuttamat tiedot ja kuvat julkaistaan verkkosivulla. Järjestelmän sisäisiä tietoja ei luovuteta järjestelmästä kunnan ja järjestelmän palveluntarjoajan toimintojen ulkopuolelle. Palvelimet sijaitsevat Nurmijärven kunnan käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnassa.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

Sivujen käytön analysointiin käytettävä Google Analytics-palvelu voi sijaita EU:n tai ETA alueen ulkopuolella.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B Sähköiset tiedot

Julkisten tietojen käyttö on mahdollista mm. hakukoneiden kautta. Järjestelmän sisäisten (ei julkisten) tietojen käyttö edellyttää kirjautumista Nurmijärven kunnan myöntämillä tunnuksilla.
Lomakkeiden kautta tulleet tiedot siirtyvät julkiseen Visit Nurmijärvi -sivustoon. Palvelimet sijaitsevat Nurmijärven kunnan käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnassa. Sivuston toimittaja on Eventz International.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa suostumuksen peruuttamiseen.  

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).