Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Kameravalvonta

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 16.3.2023

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan kameravalvonnan rekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Turvallisuuspäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulkopuoliset kamerat: Tilakeskus, Sisäpuoliset kamerat: Toimipaikka 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): Puh. (09) 250 021, kunta@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tallentavan kameravalvonnan osalta tiedot säilytetään noin kuuden viikon ajan, jonka jälkeen niiden tilalle tallentuu uutta tietoa. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on: 

– suojata kohteen omaisuutta ja ennaltaehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa 

– lisätä alueella toimivien työntekijöiden ja ihmisten turvallisuutta 

– sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 

Kameravalvonnan tallenteita käytetään ainoastaan ja tarpeen mukaan lainsäädännön sallimissa rajoissa yllä mainittujen tilanteiden jälkikäteiseen selvittämiseen. Tallenteita voidaan katsoa takautuvasti noin kuuden viikon ajalta. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu.

8 Rekisterin tietosisältö

Nurmijärven kunnan kiinteistöjen tiloissa ja alueilla syntynyt kuva-aineisto. Valvontakameran kuva tallentuu tallentimelle. Uusi kuvamateriaali tallentuu vanhojen tietojen päälle, kun valvontakameran kuvia varten varattu tallennin täyttyy. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Ei manuaalista aineistoa. 

B Sähköiset tiedot

Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri on valvotussa ja lukitussa tilassa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu kohteesta riippuen tallentimelta joko monitorin kautta katselemalla tai verkon kautta erillisellä ohjelmalla. Käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Ei sovelleta kameravalvontaan. Tiedot poistuvat, kun päälle tallennetaan uutta.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Ei sovelleta kameravalvontaan. Tiedot poistuvat, kun päälle tallennetaan uutta.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” –tyyppisillä kylteillä ja/tai –tarroilla. Lisäksi tallennuspaikoilla on pyynnöstä nähtävissä tietosuojaseloste.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).