Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Urakka- ja työntekijärekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 3.12.2018

1 Rekisterin nimi

Urakka- ja työntekijärekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, tekninen lautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Tekninen johtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Kiinteistösihteeri
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 040 317 2404, irmeli.frigard@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

6 vuotta työmaan päättymisestä. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kunnan rakennustyömaiden työntekijätietojen ilmoittaminen verottajalle. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. 

8 Rekisterin tietosisältö

Työntekijän nimi, hetu tai veronumero, kotimaa. Henkilötietojen lisäksi on yritysten yhteystietoja ja maksettuja urakkasummia. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Pääurakoitsija ilmoittaa oman yrityksensä henkilötiedot, jotka eivät näy kunnassa järjestelmän käyttäjälle.  

Työmaa, jossa kunta on toteuttajana: urakoitsija ilmoittaa omien työntekijöidensä tiedot, jotka näkyvät kunnassa järjestelmän käyttäjälle. Kunnan vastuuhenkilöt lisäävät kunnan omien työntekijöiden tiedot. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerran kuussa Enersense Solutions Oy:lle, joka välittää tiedot verottajalle. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Ei ole.

B Sähköiset tiedot

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Tietoja ei käytetä suostumuksen perusteella. Rekisteröity ei voi kieltää tietojen käyttöä viranomaistoiminnassa. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).