Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Trimble Locus rakennusluparekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 3.12.2018

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunta Trimble Locus rakennusluparekisteri 

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Tekninen johtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Tarkastusinsinööri
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

0403172398 mikael.kangasniemi@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot merkitään rekisteriin, kun rakennuslupaa haetaan tai kun henkilöstä tulee rakennuksen omistaja.  

Henkilötiedot säilytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan arkistoinnin ohjeiden mukaisesti. Rakennusten ja lupien tiedot säilytetään pysyvästi. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen. Järjestelmä toimii työvälineenä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisten rakennusvalvontatehtävien hoitamiselle, kuten lupahakemusten käsittelylle, täytäntöönpanolle, arkistoinnille, rakennustyön aikaiselle valvonnalle ja jatkuvalle valvonnalle. Rekisteriin rekisteröidään rakennus- ja ympäristölautakunnan ja eri viranhaltijoiden rakennusasioita koskevat päätökset. Rekisteristä annetaan tietopalvelua viranomaisille ja kuntalaisille sekä julkiselle sanalle yksilöidyn pyynnön perusteella.  

Rekisteröidyt ovat asianosaisia käsiteltävissä lupa-, ilmoitus-, rakennustyön aikaisen valvonnan ja jatkuvan valvonnan asioissa. Järjestelmään rekisteröidään vain asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. 

8 Rekisterin tietosisältö

Rakennuslupa-asiat, päätöksen valmistelutiedot, lupapäätöstiedot, rakennuspaikkatiedot, kiinteistötiedot, kaavatiedot. Sisältää vastuuhenkilörekisterin, johon on merkitty hankkeessa mukana olevat pääsuunnittelija ja työnjohtajat sekä rakennustyömaan valvontatiedot.  

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkaan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. 

Rekisterin tiedot tallennetaan joko julkisina tai salassa pidettävinä. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Nurmijärven tontti- ja kiinteistörekisteri sekä väestörekisterikeskus.  

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Väestörekisterikeskukselle luovutetaan kerran kuussa seuraavat tiedot: myönnetyt luvat, aloitetut rakennushankkeet. 

Kunnan toiminnan kehittämistä, laskutusta, tilastointia ja järjestelmien testausta varten tietoja voidaan luovuttaa ja yhdistää muihin tietoihin. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Säilytetään lukituissa ja arkistokelpoisissa tiloissa. 

B Sähköiset tiedot

Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka myönnetään virkakäytössä tietoja tarvitseville henkilöille. 

Järjestelmä on kunnan viranomaiskäytössä, ja siihen pääsy on rajattu käyttäjien tehtävien ja roolin mukaisesti. 

Järjestelmiä käytetään ja hallinnoidaan suljetussa ympäristössä, joka on kunnan tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten mukainen. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Käsittely perustuu lakiin. Rekisteröity ei voi kieltää tietojen käyttöä viranomaistoiminnassa. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).