Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Kiinteistörekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 30.11.2018

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan kiinteistörekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, tekninen lautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: tekninen johtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Kiinteistöinsinööri
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot: p. 0403172357, riku.hellgren@nurmijarvi.fi

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Kiinteistötiedot ovat pysyvästi säilytettäviä.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.
Kiinteistörekisteri toimii työvälineenä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisten rakennus- ja maankäyttötehtävien sekä kunnan maaomaisuuden hallinnan hoitamiselle.
Rekisterin tarkoituksena on lisäksi antaa tietopalvelua viranomaisille ja kuntalaisille sekä julkiselle sanalle yksilöidyn pyynnön perusteella sekä tietojen tuottaminen kunnan suunnittelu- ja hallintotehtäviä varten:

  • tonttijakojen laatiminen
  • kiinteistötoimitusten suorittaminen
  • lakisääteisen kiinteistörekisterin ylläpidon valmistelu
  • kunnallinen tiedottaminen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille
  • tietojen tuottaminen kunnan suunnittelua, toiminnan kehittämistä, rakentamista, maan myyntiä, hankintaa ja vuokrausta varten.

8 Rekisterin tietosisältö

Kiinteistörekisteriasetuksen 8 §:n määräämä määräalan luovutushetken omistajan nimi ja henkilötunnus tai liike- yhteisötunnus sekä määräalan ensimmäisen omistajan nimi, henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus.
Kiinteistöjen ja määräalojen omistajien ja haltijoiden nimet ja yhteystiedot sekä heidän kansalaisuutensa ja mahdollinen kuolinpäivä (kuolleiden henkilöiden tiedot poistuvat järjestelmästä viiden vuoden kuluttua). Jos omistajalla tai haltijalla on turvakielto ja rekisterin päivittäjällä on siitä tieto, niin yhteystietoja ei talleteta. Ulkopaikkakuntalaisten osalta turvakielto on asiakkaan ilmoituksen varassa.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Virallinen valtakunnallinen kiinteistörekisteri, josta koneellisesti päivittyvät
kiinteistörekisteriasetuksen 8 §:n mukaiset tiedot uusille määräaloille. Omistajatietojen osalta tietolähteinä ovat kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset, maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, väestörekisteri sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Haltijatietojen osalta tietolähteinä maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kirjaamisrekisteri.
Yhteystietoja haetaan myös Trimble Locus-järjestelmän väestö- tai yhteystieto-osasta ja tarkistetaan toimituksen tai päätöksen hakemuksesta. Maksajayhtiöiden osalta yhteystietoja haetaan myös YTJ-järjestelmästä.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Maanmittauslaitos.
Kunnan toiminnan kehittämistä, laskutusta, tilastointia ja järjestelmien testausta varten tietoja voidaan luovuttaa ja yhdistää muihin tietoihin. Kiinteistötunnukset näkyvät myös Nurmijärven kunnan karttapalvelussa.
Tietoja voidaan tarvittaessa antaa konsulttien käyttöön. Sopimussuhteessa olevat konsultit sitoutuvat henkilötietojen salassapitoon ja siihen, että tietoja käytetään vain sopimuksen mukaisessa tehtävässä.

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Asiakirjat säilytetään lukitussa arkistossa.

B Sähköiset tiedot

Organisaation ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Käyttöoikeudet on rajattu esimiehen allekirjoittamalla hakemuksella ja henkilön tietosuojasitoumuksella. Tietojen käsittely henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Järjestelmä on kunnan viranomaiskäytössä, ja siihen pääsy on rajattu käyttäjien tehtävien ja roolin mukaisesti.
Järjestelmiä käytetään ja hallinnoidaan suljetussa ympäristössä, joka on kunnan tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten mukainen.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista eli tietojen oikaisemista.

Korjauspyyntö tulee osoittaa Maanmittauslaitokselle, maistraatin kautta VRK:lle tai kunnan kiinteistöinsinöörille.

Rekisteriä hoitava henkilö huolehtii viran puolesta itse huomaamansa virheen korjaamista välittömästi.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Tietoja ei käytetä suostumuksen perusteella. Rekisteröity ei voi kieltää tietojen käyttöä viranomaistoiminnassa.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkeleita eikä sukututkimuksia varten.
Rekisterin piiriin tuleville ei ilmoiteta erikseen rekisterin piiriin tulemisesta.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).