Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Kunnan maaomaisuuden hallinta

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 3.12.2018

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan maaomaisuuden hallinta

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, elinvoimalautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Kehitysjohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Maankäyttöinsinööri 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

040 317 2360, mika.alastalo@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot ovat pysyvästi säilytettäviä. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen tallentaminen kunnan maaomaisuusrekisterissä perustuu yleiseen etuun. 

Kunnan maaomaisuus- järjestelmän tarkoituksena on toimia työvälineenä kunnan vuokraamien kiinteistöjen ja vuokra-alueiden hallinnassa.  

Järjestelmässä ylläpidettävät kiinteistöjen ja vuokra-alueiden tiedot ovat välttämättömiä vuokranmaksun hoitamiseksi. 

8 Rekisterin tietosisältö

Kauppojen, luovutusten ja vuokrasopimusten osapuolet.  

Nimi, osoite, henkilötunnus, y-tunnus.  

Paperiset asiakirjat sisältävät kaupan osapuolten henkilötiedot ja yhtiötiedot. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Kunnan maa-alueiden luovutusasiakirjat ja vuokrasopimukset. Rekisteriä päivitetään uusilla vuokrasopimuksilla sekä vuokralaisen vaihtuessa. 


10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Lukitussa arkistossa. 

B Sähköiset tiedot

Organisaation ulkopuolisilla ei pääsyä tietoihin. Käyttöoikeudet rajattu esimiehen allekirjoittamalla hakemuksella ja henkilön tietosuojasitoumuksella. Tietojen käsittely henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity ei voi kieltää tietojen käyttöä kunnan toiminnassa.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).