Hallinto ja talous

Vaalien henkilörekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 13.4.2021

1 Rekisterin nimi

Vaalien henkilörekisteri, Nurmijärven kunta

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, keskusvaalilautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Keskusvaalilautakunnan sihteeri

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): sari.forsstrom@nurmijarvi.fi

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Vaaliluettelot säilytetään pysyvästi. Kotiäänestyksen tietoja käsitellään vaalien ennakkoäänestyksen ajan, jonka jälkeen ne arkistoidaan seuraaviin vaaleihin asti.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely (Vaalilaki 1998/714). EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c-kohdan mukaisesti rekisterin käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

8 Rekisterin tietosisältö

Vaaliluettelot äänestysalueittain: Nimi, henkilötunnus ja merkintä äänioikeuttaan varsinaisena vaalipäivänä käyttäneistä ja ennakkoon äänestäneiden luettelo.  

Kotiäänestys: Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja muut mahdollisesti tarvittavat tiedot kotiäänestyksen järjestämiseksi. Lisäksi mahdollisen omaishoitajan nimi ja henkilötunnus ja kotiäänestysilmoittautumisen tekijän nimi ja puhelinnumero.

Lista laitosäänestyksessä äänestäneistä (nimi ja yhteystiedot).

Vaalitoimitsijoiden nimet ja yhteystiedot. Ehdokashakemuksissa ilmoitetut tiedot: Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, puolue, ammatti/arvo.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Digi- ja väestötietovirasto perustaa äänioikeusrekisterin kulloinkin suoritettavaa vaalia varten, johon on merkitty ne henkilöt, jotka ovat ao. vaaleissa äänioikeutettuja. Tieto kotiäänestysrekisteriin saadaan kotiäänestäjältä itseltään, hänen läheiseltään tai muulta taholta, joka ilmoittaa henkilön kotiäänestykseen henkilön suostumuksella. Vaalitoimitsijoilta tiedot saadaan heiltä itseltään, ehdokkaiden tiedot vaaliasiamiehen kautta.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ehdokkaiden tiedot syötetään vaalitietojärjestelmään. Ehdokkaiden tiedot julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja tiedotuslehdessä. Vaalilautakuntien jäsenten ja vaalitoimitsijoiden nimeämiseksi.

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan arkistoviranomaisen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Arkistolaitoksen määräysten mukainen pysyvästi säilytettävä aineisto arkistoidaan kunnan päätearkistoon.

B Sähköiset tiedot

Ks. äänioikeusrekisterin tietosuojaseloste https://dvv.fi/aanioikeusrekisterin-tietosuoja

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Tietojen käsittely perustuu lakiin, ei suostumukseen.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).