Hallinto ja talous

Nurmijärven kunnan kotisivut

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 4.12.2018

1 Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan kotisivut (https://www.nurmijarvi.fi)  

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Viestintäpäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Verkkotiedottaja
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): mika.haikonen@nurmijarvi.fi, puh. 040 317 2089 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään voimassaoloajan. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään tarjoamaan tietoa Nurmijärven kunnan toiminnasta kuntalaisille ja kunnan toiminnasta kiinnostuneille. Lisäksi henkilötietoja käytetään sivuston ylläpidossa ja käyttömäärätietoja sivuston kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun. 

8 Rekisterin tietosisältö

Sivuston sisällössä esiintyy henkilötietoja viestinnällisissä tarkoituksessa sisältäen mm. nimi- ja yhteystietoja. Järjestelmän ylläpidon puolella (ei julkinen) esiintyy käyttöoikeustietoja (mm. nimi ja muokkausoikeudet) sekä sivuilla olevien lomakkeiden yhteydenotto- tai infolomakkeiden kautta tulleita tietoja.  

Sivuston toimintoihin käytetään keksejä parantamaan käyttökokemusta sekä käytön analysointiin

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Sivuille julkaistaan julkista tietoa kunnan toimintaan liittyen eri tietolähteistä. Käyttäjät voivat lähettää oma-aloitteisesti tietoja sivuilla olevien lomakkeiden kautta liittyen lomakkeen käyttötarkoitukseen.  

Sivuston käyttöön liittyviä tietoja kerätään Google Analytics -analytiikkatyökalun kautta. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta järjestelmästä kunnan toimintojen ulkopuolelle. Kotisivujen palvelimet sijaitsevat Nurmijärven kunnan käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Palveluntarjoajan konehuoneet sijaitsevat Suomessa.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

Sivujen käytön analysointiin käytettävä Google Analytics-palvelu voi sijaita EU:n tai ETA alueen ulkopuolella.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B Sähköiset tiedot

Julkisten tietojen käyttö on mahdollista mm. hakukoneiden kautta. Järjestelmän sisäisten (ei julkisten) tietojen käyttö edellyttää esimiehen ilmoitusta käyttöoikeuksien tarpeesta ja kirjautumista Nurmijärven kunnan myöntämillä tunnuksilla.  

Lomakkeiden kautta tulleet tiedot siirtyvät kyseisen lomakkeen teettäneelle toimialalle, ja tiedot poistetaan säännöllisesti järjestelmästä. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty yhteyshenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa suostumuksen peruuttamiseen.  

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).