Hallinto ja talous

Sidonnaisuusrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 12.4.2023

1 Rekisterin nimi

Dynasty sidonnaisuusrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, tarkastuslautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Hallintojohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: kunnanlakimies

Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Arkistolaitos on määrännyt sidonnaisuusrekisterin tiedot pysyvästi säilytettäväksi.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kuntalain (410/2015) 84 § 2 momentissa mainitun kunnan luottamushenkilön ja johtavan
viranhaltijan tulee ilmoittaa johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä
muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa. Myös muutokset tulee ilmoittaa.


Rekisteri toimii verkossa palveluna, johon em. luottamushenkilöt ja viranhaltijat kirjautuvat
täyttämään vaadittuja tietoja. Rekisterissä on työnkulku pääkäyttäjille ja
tarkastuslautakunnalle, minkä jälkeen käsitellyt sidonnaisuudet julkaistaan samassa
verkkopalvelussa kenen tahansa nähtäville.

8 Rekisterin tietosisältö

Toimintaan osallistuvilta kerätään seuraavat tiedot:

 • HETU, sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • puolue, jota edustaa
 • toimielin, jossa jäsenenä
 • virat, toimet, ammatit ja tehtävät (julkisyhteisöjen virat, palkattu toimi yksityisessä
  yrityksessä tai yhteisössä, ammatin ja elinkeinon harjoittaminen)
 • hallintotehtävät valtionyhtiöissä, taloudellisesti merkittävissä yrityksissä, pankeissa ja
  muissa rahalaitoksissa ja merkittävissä järjestöissä
 • etujärjestöjen luottamustehtävät
 • kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät
 • liike-ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät
  omistusosuudet
 • liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut velat sekä samassa tarkoituksessa annetut
  takaukset tai muut vastuut

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin kerätään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden itsensä ilmoittamina.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot julkaistaan tarkistuksen jälkeen verkkopalvelussa ja ne esitetään kunnan www-sivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Järjestelmän Nurmijärven kunnalle toimittaa Innofactor Oyj (y-tunnus 0686163-7). Se
tallettaa tiedot EU-alueella sijaitsevaan palvelinkeskukseen, eikä siirrä niitä EU-alueen
ulkopuolelle.


Nurmijärven kunnan toimesta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Mahdolliset paperiaineistot säilytetään lukituissa arkistotiloissa.

B Sähköiset tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.
Palvelu täyttää korkeat vaatimukset vahvasta tunnistautumismenetelmästä (laki vahvasta
sähköisestä tunnistautumisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista, 533/2016). Palveluun
kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella, jossa henkilö valitsee itselleen parhaiten soveltuvan
tunnistustavan, esimerkiksi pankkitunnisteen tai mobiilivarmenteen.
Sidonnaisuusrekisterissä otetaan huomioon erityisesti tietoturva- ja henkilötietoja
koskevat säädökset.


Sähköinen henkilörekisteri sidonnaisuustietonsa antaneista sijaitsee valvotussa
palvelinkeskuksessa asianmukaisesti suojatulla palvelimella.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

Vaatimus esitetään kohdassa 2. mainitulle rekisterinpitäjälle tai kohdassa 4. olevalle
yhteyshenkilölle kohdan 14. toisessa kappaleessa mainitulla tavalla.


On kuitenkin muistettava, että Nurmijärven kunta ei pysty muokkaamaan rekisterissä
olevia tietoja, vaan muokkaamisen voi tehdä vain asianomainen henkilö itse vahvan
tunnistautumisen kautta (kohta 12. B). Jos ATK-teknisen häiriön johdosta oma korjaaminen
ei onnistu, korjaamista tulee pyytää tämän kohdan toisessa kappaleessa viitatulla tavalla.
Silloin Nurmijärven kunta pyytää järjestelmän toimittajaa Innofactor Oyj:tä (y-tunnus
0686163-7) tekemään korjauksen.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Tietojen käsittely perustuu lakiin, ei suostumukseen.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjien antamat henkilö- ja sidonnaisuustiedot tallennetaan sähköisessä muodossa
palveluntarjoajan tietokantaan

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).