Ilmastotyö

Kunnan ilmastoteot

Nurmijärven kunta edistää ilmastotyötä yhteistyössä lähikuntien kanssa ohjelmien ja hankkeiden kautta. Kaikissa niissä tavoitellaan päästöjen vähentämistä, esitetään toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi ja pyritään rakentamaan ylikunnallista yhteistyötä. Lisäksi Hiilineutraali Uusimaa 2035 -hankkeessa pyritään toteuttamaan uusia, yhdessä ideoituja hankkeita hankerahoituksen turvin.

Kunnassa on tehtyilmastotyötä ja -tekoja

  • toteuttamalla energiaa säästäviä toimenpiteitä kunnan kiinteistöissä
  • olemalla mukana KUUMA-kuntien Keski-Uudenmaan ilmasto-ohjelmassa 
  • verkostoitumalla kuntien ilmasto-ohjelmia kehittävien kuntien kanssa 
  • ohjaamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelussa asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille.  

Nurmijärven kunnan kasvihuonekaasupäästöjä voi seurata myös CO2-raportin avulla.  CO2-raportin sivusto julkaisee kuntatasolle ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa. Tilastoinnissa ovat mukana kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt. Lisäksi Nurmijärven kunnan kasvihuonekaasupäästöistä on tehty raportti vuosilta 2008-2020.

Tieliikenne aiheuttaa tällä hetkellä kunnan suurimmat päästöt, noin 43 %. Käy tutustumassa tarkemmin Nurmijärven päästöihin kuntien Hinku-verkoston Hinku-laskennan 2019 avulla.

Nurmijärvellä seuraavaksi tehtäviä päästövähennystoimenpiteitä voisivat olla henkilöautoliikenteen vähentäminen, joukkoliikenteen riittävän palvelutason säilyttäminen, fossiilisista polttoaineista luopuminen nopealla aikataululla erillislämmityksessä ja ilmastotyön resurssien takaaminen. Lisätietoa ilmastotyöstä hiilineutraalisuomi.fi – sivustolta

Hankkeet, ohjelmat ja sitoumukset

Kunta suunnittelee ja tekee ilmastotyötä

Kunta pyrkii omassa toiminnassaan hillitsemään ilmastonmuutosta pienentämällä hiilijalanjälkeään. Ilmastotekojen tavoitteena ovat ympäristöystävällisyyden lisäksi myös taloudelliset säästöt.

Kunnassa on tehty tai on suunnitteilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä toimenpiteitä, ilmastotekoja. Ilmastoteot kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen, liikenteeseen ja jätteen määrään. Tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa otetaan huomioon niiden ympäristöystävällisyys.

Säästämme luonnonvaroja

Puhekuplassa teksti hankinnoissa huomioidaan palvelujen ja tuotteiden ekologisuus.

Kunnan hankinnoissa huomioidaan ympäristötekijät, kuten hankittavan asian pienipäästöisyys, veden- ja sähkönkulutus sekä muovin käyttö tai palvelujen tarjouspyynnöissä, esimerkiksi koulukuljetusten tai autojen hankinnassa. Näin säästetään vettä ja sähköä sekä vähennetään kasvihuonepäästöjä ja ympäristökuormitusta. Hankintojen tarpeellisuutta pohditaan tapauskohtaisesti ja hankinnoissa panostetaan laadukkaisiin ja kestäviin tavaroihin.

Uusien kohteiden rakentamisessa huomioidaan energiatehokkaat ratkaisut, jolloin pystytään pienentämään ostettavan energian määrää. Vanhaa talotekniikkaa uusitaan energiatehokkaammiksi, jolloin myös niiden säädettävyys paranee. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty vuosittain energiakatselmuksia, joiden kautta saadaan tietoa kannattavista parannustoimenpiteistä. Yksi esimerkki energiaa säästävistä toimenpiteistä on Aleksia-liikelaitoksen uusi keskuskeittiö Aleksian Pata, jonka ilmanvaihtojärjestelmät on varustettu tehokkailla lämmöntalteenottolaitteistoilla ja lisäksi tuloilman lämmityksessä hyödynnetään jäähdytyslaitteiston tuottamaa lauhdelämpöä.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opetetaan ja ohjataan lapsia toimimaan ympäristöystävällisesti. Kouluissa kierrätetään oppikirjoja ja -materiaaleja mahdollisimman paljon, myös työkirjoja on vähennetty. Kirjojen hankintakustannukset ovat vähentyneet lähes 50 %.

Puhekuplassa teksti liikuntapaikat ympäristöystävällisiksi.

Liikuntapaikoilla pyritään toimimaan energiatehokkaasti, kun esimerkiksi jäähalli ja tekonurmet kuluttavat paljon energiaa. Jäähallissa ja tekojäällä pyritään pitämään jää mahdollisimman ohuena, jolloin energiaa kuluu vähemmän koneistolla. Tekonurmella tarkkaillaan säätä, esimerkiksi runsas lumentulon aikainen lämmitys. 

Rajamäen tekonurmi esimerkiksi täytettiin BIOFILLillä perinteisen kumirouheen sijaan , jotta mikromuovia ja kumia ei pääse sieltä maaperään. Tekonurmien täytöt biomateriaalilla ovat erittäin kalliita, joten vielä ei olla samaa saatu aikaiseksi esimerkiksi Klaukkalan tekonurmelle. Askel kerrallaan on tarkoitus pyrkiä kohti kestävämpiä liikuntapaikkoja.

Liikenne ja kuljetukset

Ilmastotyötä tehdään myös liikenteen ja kuljetusten osa-alueella. Kuljetuksia yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan. Kouluissa oppilaita kannustetaan liikkumaan jalkaisin ja pyöräillen, mikä vähentää vanhempien kuljetuksia koululle. Lisääntynyt etätyön tekeminen koronan takia näkyy työntekijöiden liikkumisessa.  Liikkuminen on vähentynyt merkittävästi sekä työmatkojen että työpäivän aikana tehtävän matkustamisen osalta, jolloin myös säästöjä on syntynyt työntekijöiden kilometrikorvausten osalta.

Liikenteen päästöjä pyritään pienentämään ylläpitämällä palvelutasopäätöksen mukaista vuoroväliä työssäkäyntiin ja asiointiin taajamien ja Helsingin keskustan välillä, lisäämällä liityntäpysäköinnin paikkoja, kehittämällä sisäistä joukkoliikennettä taajamien välille, pitämällä lipputuotteiden hinnat seudullisesti kilpailukykyisinä ja selvittämällä lippujärjestelmien yhdistämisen mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutoksen torjumista ja siihen sopeutumista otetaan huomioon maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ohjaamalla MAL-sopimuksen mukaisesti asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille.  

Sähkö, lämpö ja vesi

Puhekuplassa teksti pienillä teoilla kohti suurta.

Sähköä säästetään katkaisemalla valot huoneista, joissa ei oleskella. Sähkölaitteita ei pidetä turhaan päällä. Peruskorjausten yhteydessä kiinnitetään huomiota automaattisiin valokatkaisijoihin, sekä myös automaattisiin vesihanoihin. Vedenkäyttöön kiinnitetään yleisesti huomiota – vettä ei lasketa turhaan hanasta.

Lämpöä säästetään huolehtimalla pattereiden ja termostaattien toimivuudesta. Pattereita on säädetty matalammalle lämpötilalle ja lämmitystä nostetaan vain tarvittaessa. Etenkin nyt etätyön aikana ei ole tarkoituksenmukaista pitää kaikkia huoneita täysin lämmitettyinä.

Uusiutuvan energian lisäämiseksi on tehty lämmitystapa muutoksia – öljystä kaukolämpöön tai lämpöpumpun käyttöönotto. Myös suoria sähkölämmityskohteita on muutettu kaukolämpöön. Esimerkiksi Syrjälän koululla saneerauksen yhteydessä muutettiin sähkölämmitys kaukolämpöön sekä parannettiin ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottokykyä. Muutos pienensi kohteen vuositason päästöjä noin 68 t CO2, mikä vastaa arviolta 24 keskimääräisen suomalaisen sähkölämmitteisen omakotitalon päästöjä.

Vähennämme jätettä

Kunnassa jätteen määrää vähennetään lajittelemalla jätteet, vähentämällä ruokahävikkiä, käyttämällä kierrätysmateriaaleja, hankkimalla laadukkaita ja kestäviä tuotteita.

Paperin kulutusta on vähennetty, tulostamiseen ja kopioimiseen kiinnitetään huomota. Sähköisiin kokouksiin siirtyminen, niin kunnan sisällä kuin valtuusto ja luottamustoimielimet, säästää paperia. Suunnitteilla on myös sähköisen arkistoinnin ja sähköisten allekirjoitusten lisääminen palkanlaskennan materiaaleissa, millä säästetään paperia ja henkilöstöresursseja. On arvioitu, että näiden toimien kustannusvaikutukset ovat merkittävät. Kunnan monistamo on pystytty lopettamaan ja paperin kulutus, sekä postiliikenne on vähentynyt.

Kouluissa ja päiväkodeissa opetaan lapsille jätteiden lajittelua. Kouluilla oppilaille on järjestetty jätteiden kierrätysastiat, joihin oppilaat vievät kierrätettävät jakeet. Harjulan koulussa on aloiteltu toimintaa, jossa oppilaiden ympäristötiimi suunnittelee ohjaavien opettajien kanssa kestävän kehityksen toimenpiteitä.

Päiväkodeissa käytetään askarteluissa kierrätysmateriaaleja, ja otetaan vastaan myös käytettyjä leluja ja pelejä. Kierrätykseen liittyvää teemapäivä pidettiin esimerkiksi Tähkärinteen päiväkodissa marraskuussa 2020. Päiväkodin aulassa oli yhteinen kierrätyskeskus, mistä voitiin viedä yhdessä lasten kanssa roskia läheiselle kierrätyspisteelle.

Puhekuplassa teksti ruokahävikkiä vähennetään myymällä ylijäämäruokaa.

Kouluissa ja päiväkodeissa lapsia ohjeistetaan ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä, jolloin ruokahävikki vähenee. Ruokahävikin vähentäminen myymällä ylijäämäruokaa henkilökunnalle on ollut kunnassa pitkäaikainen toimintatapa. Ruokahävikkiä voi kukin vähentää ostamalla ylijäämäruokaa puoleen hintaan ResQClub-palvelun tarjoaman sovelluksen kautta. Aleksia ruoka- ja siivouspalveluiden ravintoloissa on ollut ResQ Club -palvelu käytössä elokuusta 2019 lähtien. Ylijäämäruokaa myyvät tällä hetkellä Rajamäellä Seitsemän veljeksen koulu, Kirkonkylällä Aleksian Pata, Nurmijärven yhteiskoulu ja Toreeninhovi sekä Klaukkalassa Mäntysalon ja Klaukkalan koulut.