Teemasivut

Ilmastotyö

Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa.

Miten ilmastonmuutokseen vaikutetaan?

Ilmastonmuutoksen suurin syy on fossiilisten polttoaineiden jatkuvasti lisääntyvä käyttö. Lisäksi metsien hävitys, soiden kuivatus pelloksi ja maatalous voimistavat ilmastonmuutosta. Näistä seuraa maapallon keskilämpötilan nousu, jolla on moninaisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elämään.

Tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus. 

Ilmastotyö on työtä, jota tehdään ilmaston hyväksi.

Nurmijärven kunnan ilmastotyö 

Nurmijärven kunta pyrkii omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunnassa on perustettu syksyllä 2022 ilmastotyöryhmä koordinoimaan ja edistämään ilmastotyötä. Ilmastotyöryhmän ohjaamana on valmistunut ilmastotyön toimenpidesuunnitelma, jota jatkossa pyritään päivittämään noin kahden vuoden välein. Toimenpidesuunnitelma on hyväksytty 7.11.2023.

Vastuullisuus

Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä.  

(Nurmijärven kuntastrategia 2022 – 2030)

Kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kunta on myös mukana erilaisissa hankkeissa, ohjelmissa ja verkostoissa.

Ilmastoteko on toimenpide, jolla voi hillitä ilmastonmuutosta.

Kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastotyöhön

Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen tekemällä pieniä tai suuria ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja, esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja hankintoihin liittyen.

Alueen yritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen pienentämällä hiilijalanjälkeä esimerkiksi energiansäästöllä, materiaalitehokkuudella, hankinnoilla ja logistiikalla.