Teemasivut

Ilmastotyö

Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa.

Miten ilmastonmuutokseen vaikutetaan?

Ilmastonmuutoksen suurin syy on fossiilisten polttoaineiden jatkuvasti lisääntyvä käyttö. Lisäksi metsien hävitys, soiden kuivatus pelloksi ja maatalous voimistavat ilmastonmuutosta. Näistä seuraa maapallon keskilämpötilan nousu, jolla on moninaisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elämään.

Tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus. 

Ilmastotyö on työtä, jota tehdään ilmaston hyväksi.

Nurmijärven kunnan ilmastotyö 

Nurmijärven kunta pyrkii omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä.

Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme, tuemme ympäristönsuojelua kunnan ja kansalaistoiminnan yhteistyönä sekä rakennamme kuntaa taloudellisesti, ekologisesti ja vastuullisesti. (Nurmijärven kuntastrategia 2018 – 2025) 

Nurmijärven kunnassa on tehty ilmastotyötä päästöjen vähentämisessä, vaikka varsinaisia hiilineutraalisuustavoitteita ei kunnalla ole.  Kunta on myös mukana erilaisissa hankkeissa, ohjelmissa ja verkostoissa.

Ilmastoteko on toimenpide, jolla voi hillitä ilmastonmuutosta.

Kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastotyöhön

Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen tekemällä pieniä tai suuria ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja, esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja hankintoihin liittyen.

Alueen yritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen pienentämällä hiilijalanjälkeä esimerkiksi energiansäästöllä, materiaalitehokkuudella, hankinnoilla ja logistiikalla.