Kunnan omia työntekijöitä koskevia rekistereitä

Puhelinvaihde ja sisäinen puhelinluettelo

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 11.12.2018

1 Rekisterin nimi

Puhelinvaihde ja sisäinen puhelinluettelo

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Hallintopäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Asiakas- ja tukipalvelut palveluesimies Kati Aaltio 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh. 0403174674 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään voimassaoloaika. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Puheluiden yhdistäminen ja yhteystietojen etsiminen. Perustuu sopimukseen. 

8 Rekisterin tietosisältö

Kunnan henkilökunnasta:  

Nimi, sähköpostiosoite, toimipiste, toimiala, sijais- ja esimiestiedot, henkilönumero, paikallaolostatus, puhelinnumero.  

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttöoikeuslomakkeet, puhelintilauslomakkeet, sähköpostilla tullut tieto, kulunvalvonta. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Telian alihankkijalle DialOk:lle, joka välittää puheluita. Tietoja tallennetaan myös kunnan sisäisten kuljetusten järjestelmän yhteyshenkilötietoihin.

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Puhelintilauslomakkeet lukitussa tilassa. 

B Sähköiset tiedot

Ohjelmat ovat henkilökohtaisten käyttäjätunnusten takana. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).