Kunnan omia työntekijöitä koskevia rekistereitä

Riskienhallinnan rekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 16.2.2023

1 Rekisterin nimi

Riskienhallinnan rekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus 
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Hallintojohtaja

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: työhyvinvointipäällikkö
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Niin kauan kuin kohde / toiminta on olemassa. Poikkeamailmoituksia säilytetään kaksi vuotta. Ilmoittajansuojelulain mukaisia ilmoituksia säilytetään viisi vuotta ilmoituksen vastaanottamisesta.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Riskienhallinta, pelastussuunnitelma, poikkeamailmoitukset, ilmoittajansuojelulain mukaiset ilmoitukset. Tietojen käsittely perustuu lakiin (työsuojelulaki, laki ilmoittajansuojelusta).

8 Rekisterin tietosisältö

Riskienhallinta, pelastussuunnitelma, poikkeamailmoitukset, ilmoittajansuojelulain mukaiset ilmoitukset.

Riskienhallinnassa käytettävä tietojärjestelmä sisältää turvallisuussuunnitelmissa ja riskienhallinnassa tarpeellisiksi katsotut tiedot. 

Riskienhallinnan järjestelmä ei pääsääntöisesti sisällä henkilötietoja lukuun ottamatta poikkeamailmoituksia ja ilmoittajansuojelukanavan ilmoituksia, joihin tallentuu ilmoittajan nimi ja yhteystiedot sekä muut ilmoittajan itse antamat tiedot.  

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ilmoituksen tekijältä itseltään.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Ei paperiaineistoja. 

B Sähköiset tiedot

Tietoja suojataan salasanoilla ja käyttäjätunnuksilla ja salatuilla SSL-yhteyksillä sekä asianmukaisesti säilytettävillä varmuuskopioilla. Ilmoittajansuojelukanavassa ilmoitusten käsittelijöillä on kaksivaiheinen tunnistautuminen.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Ilmoituksen tekijä ei voi perua suostumustaan, sillä tietojen käsittely perustuu lakiin.

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).