Kunnan omia työntekijöitä koskevia rekistereitä

Mylly, Nurmijärven kunnan intranet

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 11.12.2018

1 Rekisterin nimi

Mylly, Nurmijärven kunnan intranet

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Viestintäpäällikkö

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Verkkotiedottaja Mika Haikonen 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): mika.haikonen@nurmijarvi.fi, puh. 040 317 2089 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Nurmijärven kunnan intranetin käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta. Perustiedot järjestelmään tulevat Nurmijärven kunnan AD-tietokannasta, käyttöoikeudet sivuston eri osioihin myönnetään intranetin hallinnasta esimiesten ilmoitusten perusteella. Sisältönä on myös kunnan toimintaan liittyviä tiedostoja joissa voi olla henkilötietoja. 

8 Rekisterin tietosisältö

Käyttöoikeusrekisterissä Nimi, ryhmä, luku ja/tai muokkausoikeudet eri sivuihin. Sisältönä olevissa tiedostoissa on kyseisen aiheen mukaisia tietoja. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätiedot tulevat Nurmijärven kunnan AD-tietokannasta automaattisesti. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Intranetin käyttöoikeustietoja ei luovuteta intranet-järjestelmästä ulos. Intranetin sisältönä olevia aineistoja käytetään normaalien työtehtävien hoitamiseen. Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Aineisto ei sisällä manuaalista aineistoa. 

B Sähköiset tiedot

Tietojen käyttö edellyttää kirjautumista Nurmijärven kunnan myöntämillä tunnuksilla kunnan verkossa olevalle koneelle ja esimiehen ilmoitusta käyttöoikeuksista. Rekisterin sisältö on sähköisessä muodossa Nurmijärven kunnan omalla palvelimella. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).