Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Englanti

A-OPPIMÄÄRÄ
Pakolliset valtakunnalliset opinnot

ENA1-ENA2: Englannin starttijakso (4 op)

Opintojakso koostuu kahdesta moduulista (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja Englanti globaalina kielenä), joista saa yhteenä 4 opintopistettä. Opintojakson keskeiset tavoitteet ovat kielitaidon ja kielitietoisuuden, sekä kieltenopiskelustrategioiden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, minäpystyvyyden kasvattaminen sekä englannin kielen kulttuurisen aseman hahmottaminen. Keskeiset sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista (henkilökohtainen kieliprofiili, kielellinen monimuotoisuus, monipuolinen viestintä).

ENA3: Englannin kieli ja kulttuuri (2 op)

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op) koostuu yhdestä moduulista. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat luova toiminta, kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle sekä itseilmaisu identiteetin rakentumisessa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä, pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä sekä vahvistaa taitoaan käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

ENA4: Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus, neuvottelemisen taidot (arkiset– institutionaaliset), sekä median rooli asenteiden muokkaajana. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin, kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.

ENA5: Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) koostuu yhdestä moduulista. Opintojakson tavoitteena on että, opiskelija oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja, kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat, erilaiset tulevaisuudenvisiot, kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia, yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, sekä englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet.

ENA6: Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) koostuu yhdestä moduulista. Keskeisinä sisältöinä ovat jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus, kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten, kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina, sekä itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta. Keskeisiä tavoitteita on, että opiskelija vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opintotai urasuunnitelmille, rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

ENA7: Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) koostuu yhdestä moduulista. Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä, esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista sekä ratkaisukeskeisyys. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tiedonhakutaitoja erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta, kehittää ajattelun taitoja hyödyntämällä kielitaitoa erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi sekä osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

ENA8: Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Viesti ja vaikuta puhuen (2 op), koostuu yhdestä moduulista. Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat puhumisen eri piirteet, englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin, dialogisuus sekä oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä, vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaanvahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja sekä harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

ENA9: Peruskoulusta lukioon (2 op)

Peruskoulun ja lukion niveltävä opintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii sellaisille työtavoille, että hän pärjää englannin lukio-opinnoissa. Opintojakson aikana hän vahvistaa peruskoulussa opittujen kielioppiasioiden hallintaa, harjoittelee kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä laatii pieniä kirjoitelmia. Keskeisenä sisältönä on englannin perussanasto ja kielioppi sekä englannin käyttäminen tavallisissa kielenkäyttötilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän.

ENA10: Laajenna sanavarastoasi (2 op)

Oppilaitoskohtainen valinnainen opintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija eri aihepiirien pohjalta vankentaa perussanaston hallintaa ja laajentaa passiivista sanavarastoaan. Keskeiset sisällöt ovat ovat opettajan tarjoamat sanastotehtävät ja opiskelijoiden laatimat sanastotehtävät ja -pelit.Opiskelija saa valita haluaako numeroarvioinnin vaiko suoritusmerkinnän.

ENA11: Maailmanlaajuiset ilmiöt ja ajankohtaiset tapahtumat (2 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin monipuolisten materiaalien avulla, jotka käsittelevät ajankohtaisia tapahtumia ja maailmanlaajuisia ilmiöitä. Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti kaikkia ylioppilaskokeen osa-alueita (kuullun- ja luetunymmärtäminen, rakenteet ja sanasto sekä ainekirjoitus). Tärkein tavoite on opiskelijan sana- ja ilmaisuvaraston laajentaminen, joka on edellytyksenä ylioppilaskokeessa menestymiselle. Opintojaksoa suositellaan kaikille englannin ylioppilaskokeeseen osallistuville.

ENA12: Englannin YO-preppaus (2 op)

Erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistava koulukohtainen valinnainen opintojakso. Erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistava valinnainen moduuli, jonka tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa ja laajentaa ylioppilaskokeessa tarvittavaa sanastoa ja kielioppia harjoittelemalla kirjoitelman laadintaa, tekstinymmärtämistä, kuullunymmärtämistä sekä tekemällä sanasto- ja rakennetehtäviä. Keskeisinä sisältöinä on kuullun- tekstinymmärtämistehtävät erilaisista lähteistä sekä vanhat ylioppilaskirjoitustehtävät kaikilta kielen osa-alueilta. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän.