Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Uskonto

EVANKELILAISLUTERILAINEN USKONTO
Pakolliset valtakunnalliset opinnot

UE1: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

UE4: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

UE5: Uskonto taiteessa ja populaarikulttuurissa (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

UE6: Uskonto, tiede ja media (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

UE7: Raamattutieto ja soveltava etiikka (2 op)

Maailmanhistorian tunnetuimman ja luetuimman teoksen ympärille rakentuva opintojakso, jossa perehdytään eksegetiikkaan ja erilaisiin Raamatun tulkintatapoihin kuten fundamentalistiseen, konservatiiviseen, pelastushistorialliseen, eksistentialistiseen ja feministiseen tulkintatapaan. Ratkaistaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä eri näkökulmista.

UE8: Uskonnon kertausopinnot (2 op)

Kerrataan keskeisiä asioita pakollisista ja syventävistä moduuleista sekä pyritään syventämään keskeisen uskonnollisen käsitteistön ymmärtämistä muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa kerrataan uskonnon tärkeimpiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia varten ja treenataan aiempien ylioppilaskirjoitusten tehtävien avulla huippuvastauksia ja harjoitellaan erilaisiin sähköisiin tehtävätyyppeihin vastaamista.

ORTODOKSINEN USKONTO
Pakolliset valtakunnalliset opinnot

UO1: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Opintojaksossa perehdytään maailman uskontotilanteeseen sekä uskontojen monimuotoisuuteen. Keskeinen näkökulma on juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisten juurien, piirteiden ja kulttuuriperinteiden ymmärtäminen. Opintojaksossa pyritään tutkimaan Raamatun ja tradition merkitystä ortodoksisen kirkon opetuksessa ja sen ihmiskuvassa. Tärkeä kiinnostuksen kohde on myös uskonnon ja uskonnottomuuden ilmiö. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista painottuvat yhteiskunnallinen osaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojakson yleisiä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja ovat esimerkiksi vertaileva essee Lähi-idän uskonnoista, väittely, animaatio, kuva- ja videoanalyysi, sarjakuva, ajankohtainen mediaseuranta, mielipidekirjoitus, haastattelu vierailut /vierailijat oppitunnilla sekä eläytyvät työtavat

UO2: Ortodoksisuus maailmassa (2 op)

Opintojaksossa perehdytään ortodoksisen kirkon syntyyn, perinteeseen ja oppiin. Opintojaksossa tutustutaan ortodoksisiin paikalliskirkkoihin sekä orientaalisiin kirkkoihin ja niiden erityispiirteisiin. Tarkastelun kohteena on myös läntinen kristillisyys, ekumenia ja uskontodialogi. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuvat yhteiskunnallinen osaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen, eettisyys- ja ympäristöosaaminen Opintojakson yleisiä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja ovat esimerkiksi ryhmätyö, esitelmä, sarjakuva ja draama.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

UO3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)

Opintojaksossa tutustutaan Intian, Kiinan ja Japanin uskontoperinteisiin ja niiden vaikutukseen aasialaisten kulttuurien muokkaajina sekä niiden ilmenemiseen ja vaikutukseen länsimaissa. Kartoitetaan myös edelleen vaikuttavien luonnonuskontojen tilaa ja pyritään tunnistamaan uskontojen kulttuuria muokkaavaa vaikutusta eri puolilla maailmaa. Globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen vahvistuvat luontevasti opintojakson vahvistaessa kulttuurista lukutaitoa sekä katsomuksellisen moninaisuuden ymmärtämistä. Myös eettisyys- ja ympäristöosaaminen kytkeytyvät pohdintaan uskontojen erilaisista luontosuhteista ja panoksista ekologisen kriisin ratkaisussa. Opintojakson yleisiä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja ovat esimerkiksi ajankohtainen mediaseuranta, mielipidekirjoitus eläytyvän vuorovaikutuksen harjoitukset, ryhmätöitä esimerkiksi maailmanuskontojen länsimaisista sovelluksista ja draama sekä vertailu.

UO4: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)

Opintojaksossa perehdytään ortodoksisen kirkon historiaan ja nykypäivään sekä uskonnon merkitykseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuuriperinnössä. Tarkastelun kohteina ovat myös luterilainen ja katolinen kirkko sekä uskonnolliset yhteisöt ja niiden toiminta Suomessa. Laaja-alaisista osaamisalueista opintojaksossa korostuvat erityisesti yhteiskunnallinen osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen. Opintojakson yleisiä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja ovat esimerkiksi uutisseuranta, ryhmätyö, esitelmä, haastattelu, sarjakuva ja draama.

UO5: Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus (2 op)

Opintojaksossa perehdytään uskonnon ja taiteen väliseen vuorovaikutukseen. Tarkastelun kohteena on erityisesti ortodoksisen kirkkotaiteen eri muodot sekä uskonnollinen symboliikka ja merkitys kirkon opetuksessa. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista erityisesti hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen, eettisyys- ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen kytkeytyvät opintojakson tavoitteisiin.

UO6: Ortodoksisuus, tiede ja media (2 op)

Opintojakson aikana tarkastellaan uskonnollisten teemojen esille tuomista tieteessä ja erilaisissa medioissa. Opintojakson aikana opiskelijalle muodostuu käsitys eri uskontojen ja erityisesti ortodoksisen kirkon mediamaailmasta. Opintojakso ohjaa opiskelijaa arvioimaan ortodoksisen kirkon ihmiskuvan ja tieteen välistä suhdetta sekä vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa erilaisissa media- ja teknologiaympäristöissä. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista painottuvat yhteiskunnallinen osaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä eettisyys- ja ympäristöosaaminen Opintojakson yleisiä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja ovat esimerkiksi tutkimustehtävä, uutisseuranta, artikkelianalyysi tai blogi, patristiseen tutkimukseen tutustuminen, ympäristökasvatuksen menetelmät sekä projektityöt.