Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Kemia

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

KE1-KE2: Kemia, minä ja kestävä tulevaisuus (2 op)

Opintojakso koostuu moduuleista KE1: Kemia ja minä (1 op) ja KE2: Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op). KE 1: Vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä. KE 2: Opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

KE3: Molekyylit ja mallit (2 op)

Opiskelija oppii käyttämään ja ja soveltamaan tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä.

KE4: Kemiallinen reaktio (2 op)

Opiskelija saa kokonaiskuvan kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä elinympäristössämme.

KE5: Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)

Opiskelija oppii ymmärtämään kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita ja tuntee merkittävien metallien ominaisuuksia sekä valmistus- ja jalostusprosesseja ympäristövaikutuksineen.

KE6: Kemiallinen tasapaino (2 op)

Opiskelija tunnistaa kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hän tutustuu teollisuuden prosesseissa ja luonnossa tapahtuviin tasapainoreaktioihin ja niiden merkitykseen.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

KE7: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa ja laajentaa kemian tietämystä ylioppilaskoetta ja jatko-opintoja varten.

KE8: Kemian laboratoriotyöt (2 op)

Auttaa ymmärtämään kemian teorian ja käytännön yhteyden. Töiden avulla saadaan käytännön kokemuksia laboratoriotyöskentelystä ja lisätään valmiuksia jatko-opintoihin.

KE9: Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa (2 op)

Tutustutaan kemiaan tieteenä ja kemian viimeisimpään tutkimukseen. Opintojakson suorituksiin voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoja (esim. MOOC-verkkokurssi).