Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Liikunta

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

LI1: Oppiva liikkuja (2 op)

Opiskelija ymmärtää liikuntataitojen sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksen oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija saa monipuolisia kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys ja myönteinen minäkuva vahvistuvat uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. Opintojaksoa ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti.

LI2: Aktiivinen elämä (2 op)

Opintojaksossa opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Opiskelija ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opetus toteutetaan rakennettua ja rakentamatonta opiskeluympäristöä sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. Opintojaksoa ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

LI3: Uudet mahdollisuudet (2 op)

Opintojakson tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä.

LI4: Yhdessä liikkuen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan sosiaalista toimintakykyä ja yhteenkuuluvuutta liikunnan avulla. Työtavoissa painottuvat opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

LI5: Virkistystä liikunnasta (2 op)

Opintojakson tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan psyykkistä toimintakykyä, myönteistä minäkuvaa, voimavaroja ja jaksamista liikunnan avulla. Opetuksessa korostuvat toiminta- ja opiskelukyvyn tukeminen sekä liikunnan ilo ja virkistys.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

LI6: Pallo- ja mailapelit 1 (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

LI7: Pallo- ja mailapelit 2 (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

LI8: Voimaharjoittelu (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

LI9: Luontoliikunta (2 op)

Opintojakson aikana perehdytään luonnossa liikkumisen, retkeilyn ja melonnan perusteisiin. Opintojakso suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja toteutetaan lukujärjestyksen ulkopuolisella ajalla muutamana iltana ja yhtenä viikonloppuna.

LI10: Tanssin maailma (2 op)

Opintojakson aikana perehdytään useisiin tanssilajeihin sekä kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, jonka avulla pyritään parantamaan oppimisen reflektointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat aktiivinen osallistuminen, opiskelijan liikkeellisten ja ilmaisullisten taitojen kehittyminen sekä ryhmätyötaidot.

LI11: Minä liikkujana – itsenäinen (2 op)

Opintojakson aikana opiskelija laatii itselleen liikuntasuunnitelman opettajan antamien ohjeiden avulla. Ohjeissa korostetaan liikunnan harrastamisen monipuolisuutta, säännöllisyyttä, tavoitteellisuutta ja koettua liikunnan vaikutusta omaan terveyteen, hyvinvointiin sekä toimintakykyyn. Opintojakso sisältää 28 liikuntakertaa kuvauksineen ja pohdintoineen. Yksi liikuntakerta on noin 1h mittainen. Arvioinnissa korostuu opiskelijan laatima liikuntapäiväkirja.

LI12: Talviliikunta (2 op)

Opintojakso koostuu yhteisistä suunnittelutunneista sekä retkestä johonkin hiihtokeskukseen. Hiihtokeskusvierailuun sisältyy erilaisia lumilajeja. Hiihtokeskusretken pituudesta riippuen opintojakso on 1-2 opintopisteen laajuinen. Opiskelija vastaa kustannuksista itse.

LI13: Vesiliikunta (2 op)

Vesiliikunnan opintojaksossa keskitytään uintitekniikoihin ja erilaisiin tapoihin treenata uintia. Opiskelijoille laaditaan uintiohjelma, jonka tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa uintitekniikoita ja -kuntoa.

LI14: Tanssi taiteena – itsenäinen (2 op)

Tanssitaiteen opintojakso vaatii aiempaa tanssitaustaa jostain taidetanssin lajista: nykytanssista, jazz-tanssista ja/tai baletista. Tanssitaustaa olisi hyvä olla useita vuosia. Opintojaksolla tehdään itsenäisesti, opettajan ohjauksessa tehtäviä, jotka opiskelija valitsee opettajan antamasta tehtäväpankista. Suorituksesta ja tehtävien aikatauluista sovitaan aina opintojakson opettajan kanssa. Opintojakson tavoitteena on tarjota monipuolisia tehtäviä, jotka ohjaavat tanssin lukiodiplomin tekemiseen.