Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Terveystieto

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

TE1: Terveys voimavarana (2 op)

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeisistä perusteista, kuten liikunnasta, levosta, unesta, terveyttä edistävästä ravinnosta ja painonhallinnasta. Keskeistä sisältöä ovat myös seksuaaliterveyden teemat sekä mielenterveyttä suojaavat tekijät. Opintojaksolla käsitellään opiskeluhyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä pohditaan muun muassa medikalisaatiota sekä terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välistä ristiriitaa. 

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

TE2: Terveys ja ympäristö (2 op)

Opintojaksolla perehdytään kolmeen isompaan teemaan. Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta vie meidät terveyden tutkimisen maailmaan. Toisena teemana on ympäristön vaikutukset terveyteen sekä turvallisuus ja väkivallan ehkäisy. Kolmantena isompana kokonaisuutena käsitellään aine- ja toiminnallisia riippuvuuksia. Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti terveysviestinnän muotoihin ja vaikutuskeinoihin. 

TE3: Terveys ja yhteiskunta (2 op)

Opintojakson aikana opiskelijat oppivat, miten sairauksia on ehkäisty ja selitetty eri aikakausina. Historian lisäksi pohditaan nykyisiä sekä tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia sekä tutustutaan nykypäivän sosiaali- ja terveyspalveluihin. Opintojaksolla käsitellään keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit. Lisäksi opiskelijat pääsevät pohtimaan terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä terveyden eriarvoisuutta Suomessa ja globaalisti.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

TE4: Toiminnallista terveystietoa (2op)

Opintojaksolla sovelletaan terveystiedon tietoja ja taitoja käytäntöön, kuten ensiaputaitoja, terveysmittauksia, stressinpoistomenetelmiä, hyvinvointiteknologiaa ja harjoittelun ohjelmointia.  

TE5: Terveystietoa kerraten (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija menestyisi mahdollisimman hyvin ylioppilaskirjoituksissa. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista sekä digitaalisessa kokeessa käytettäviä ohjelmia. Opintojaksolla korostuu terveyden kokonaisvaltaisuus, erilaiset näkökulmat, kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet, ympäristön terveellisyys ja turvallisuus, terveyteen liittyvä tieto ja terveysviestintä, mielihyvä ja riippuvuudet, taudit ja niiden hoito, terveyden historia ja eettiset kysymykset. 

TE6: Ajankohtaiset terveyskysymykset (2 op)

Opintojaksolla syvennetään terveystiedon tietoja ja taitoja. Opiskelija pohtii terveyskysymyksiä eri näkökulmista sekä seuraa aktiivisesti terveystietoon liittyviä ajankohtaisia aiheita eri medioita hyödyntäen sekä niiden luotettavuutta kriittisesti arvioiden. Opintojaksolla tutustutaan terveystrendeihin sekä kiinteästi nuorten elämään liittyviin terveyskysymyksiin. Mikä juuri silloin on ajankohtaista; esimerkiksi epidemiat ja pandemiat tai uudet terveysteknologian mahdollisuudet.