Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Musiikki

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

MU1: Intro – kaikki soimaan (2 op)

Mitä on musiikki? Opintojaksolla perehdytään musiikkiin ilmiönä sekä pyritään ymmärtämään sen moninaisia merkityksiä ja olemuksia. Opiskelija tutustuu musiikin maailmaan ja taiteelliseen ilmaisuun moniaistisesti erilaisten harjoitteiden ja tehtävien avulla. Hän vahvistaa omakohtaista musiikkisuhdettaan sekä löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Opintojaksolla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

MU2: Syke – soiva ilmaisu (2 op)

Opintojaksolla opiskelija kokeilee erilaisia musiikillisia ilmaisutapoja sekä syventää yhteismusisointitaitojaan. Opintojaksolla analysoidaan musiikin kulttuurisidonnaisuutta sekä perehdytään erityisesti suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelija kehittää edelleen henkilökohtaisia musisointitaitojaan ja tuottaa musiikillisia ideoita, kuten äänimaisemia, lyhyitä musiikillisia teoksia tai muita taiteellisia projekteja sekä harjoitteita. Opiskelija syventää musiikillista osaamistaan käytännön musisoinnin kautta. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

MU3: Genre – globaali uteliaisuus (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisen käytännön musisoinnin kautta opiskelijalle uusiin musiikkikulttuureihin ja/tai –lajeihin sekä pyritään ymmärtämään niihin kytkeytyviä merkityksiä ja arvostuksia. Opiskelija perehtyy eri musiikkikulttuurien välisiin kytköksiin ja eroavaisuuksiin sekä vahvistaa käsitystä itsestään suhteessa ympäröivään musiikilliseen maailmaan. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

MU4: Demo – luovasti yhdessä (2 op)

Opiskelija kehittää opintojakson aikana luovaa osaamistaan, yhteistyötaitojaan sekä musiikillista ilmaisuaan. Opintojaksolla syvennytään erityisesti musiikin merkityksiin vaikutuskeinona ja vuorovaikutuksen välineenä sekä pohditaan musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. Opintojaksolla voidaan toteuttaa musiikillinen tai taiteidenvälinen projekti. Opintojakson tavoitteiden toteuttamistapa suunnitellaan opiskelijoiden ja opettajan yhteistyönä. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

MU5: Coda – Musiikkiprojekti (2 op)

Opintojakso koostuu musiikillisen projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Projekti voi olla esimerkiksi konsertti tai muu soiva musiikillinen kokonaisuus. Projektille suunnitellaan teema ja toteutustapa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opintojaksolla opiskelija syventää sekä yhteismusisointiosaamistaan että omaa musiikillista osaamistaan itselle mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

MU6: Kerrostumia – Musiikin historia (2 op)

Historia määrittää sitä, millaista musiikkia kulutamme ja tuotamme nykypäivänä. Tällä opintojaksolla opiskelija tutustuu erilaisiin musiikkitraditioihin ja tyylilajien historiaan. Opiskelija pyrkii hahmottamaan miten historiassa tapahtuneet kehitysaskeleet ja muutokset vaikuttavat tähän päivään. Opinnot koostuvat länsimaisen taidemusiikin ja populaarimusiikin historiaan tutustumisesta sekä monipuolisista musiikillisista harjoitteista ja ohjelmistosta. Aiheisiin tutustutaan erityisesti käytännön musisoinnin kautta, mutta opintojakson sisältö voi koostua lisäksi myös esimerkiksi kirjallisista töistä, opintoretkistä tai taiteidenvälisestä työskentelystä.

MU7: Isku – Tanssiorkesteri (2 op)

Opintojaksolla perehdytään tanssi- ja viihdemusiikin tyylilajeihin musisoinnin kautta. Opiskelija voi osallistua kurssiin esimerkiksi omalla instrumentillaan. Opintojaksolla käydään läpi monipuolista tyylinmukaista ohjelmistoa yhtenä kokoonpanona ja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä esimerkiksi tanssi- ja musiikkiopistojen, koulujen tanssiaisten tai muiden tapahtumien kanssa. Opinnot voivat sisältää myös sävellys-, sanoitus- ja sovitustyötä. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

MU8: Sointu – Vapaa säestys (2 op)

Opintojaksolla opiskelija tutustuu vapaan säestyksen perusteisiin. Instrumentteina ovat toteutuksesta riippuen piano/kitara/ukulele. Opiskelija perehtyy tyypillisiin sointukulkuihin, sointuharmoniaan ja tyylin mukaiseen soittoon monipuolisen ohjelmiston avulla. Opiskelija kehittää omaa muusikkouttaan sekä tutustuu musiikin teorian perusteisiin käytännön musisoinnin kautta. Opetus tapahtuu ryhmässä.

MU9: Soundi – Musiikkiteknologia (2 op)

Musiikkiteknologian opintojaksolla opiskelija tutustuu musiikkiteknologian eri osa-alueisiin. Opiskelija harjoittelee sekvensseriohjelmien käyttöä sekä äänittää, miksaa ja tuottaa erilaisia kokoonpanoja. Opiskelija tutustuu yleisimpiin äänitys- ja äänentoistolaitteisiin. Musiikkiteknologian opintojakso on mahdollista sitoa jonkin tapahtuman, tilaisuuden tai toisen musiikin opintojakson yhteyteen.

MU10: Biisipaja – Sävellys ja sanoitus (2 op)

Omat melodiat, sointukierrot ja tekstit saavat tällä opintojaksolla mahdollisuuden sulautua viimeistellyksi kappaleeksi. Opintojaksolla perehdytään yleisimpiin sävellys- ja sanoitustekniikoihin. Opiskelija työstää omia kappaleitaan opettajan ohjauksessa ja ryhmän tukemana. Opintojaksolla voi mahdollisuuksien mukaan myös tuottaa omasta kappaleesta demon sekä perehtyä nuotinnusohjelmiin. Opintoihin voi sisältyä myös sovitusta.

MU11: Beats – Elektroninen musiikki (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.