Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Elämänkatsomustieto

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

ET1: Minä ja hyvä elämä (2 op)

Tavoitteena on hyvän elämän ymmärtäminen. Opiskellaan käsitteet, jotka antavat ymmärrystä hyvästä elämästä ja sen jäsentämisestä. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja opetellaan arvioimaan niitä suhteessa elämäntavoitteisiin. Opetellaan arvioimaan hyvän elämän edellytyksiä ja identiteettivalintoja yhdenvertaisuutta kunnioittaen.

ET2: Minä ja yhteiskunta (2 op)

Opetellaan hahmottamaan yhteisöllisyyden merkitys ihmisyydelle ja omalle identiteetille. Opetellaan ymmärtämään, että sosiaalisia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia rakenteita voidaan tarkastella tieteellisesti sekä se, että niillä on suuri merkitys yksilön elämänkatsomukselle ja –valinnoille. Opetellaan arvioimaan kriittisesti yhteiskunnallisia katsomuksia ja väitteitä niin omalla kohdalla kuin muidenkin kohdalla. Myös yhteiskunnan sekä sen osa-alueiden kriittistä arviointia opetellaan. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan merkityksen ymmärtämistä sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen periaatteita opiskellaan. Ja jäsennetään ihmisen asemaa yksilönä yhteisössä, kansalaisena valtiossa ja taloudellisena toimijana . Yksilön vaikutusmahdollisuuksien arviointia ja valmiutta rakentaa vastuullista yhteiskunnallista osallistumista arvioidaan ja opiskellaan.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

ET3: Kulttuurit (2 op)

Opetellaan ymmärtämään kulttuurin merkitys ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselle. Käydään läpi välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamiselle. Opiskellaan kulttuurien ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä oman perustellun kannan muodostamiseen niihin liittyviin kysymyksiin. Hahmotetaan suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat ulkoiset ja sisäiset vaikutteet sekä sisäinen moninaisuus vähemmistöineen. Opetellaan hahmottamaan erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja. Globaali moninaisuus nähdään rikkautena sekä pohjana yhdenvertaisuuskohteluun. Samalla opetellaan tunnistamaan vihapuhe sekä erottamaan se vastuullisen sananvapauden käytöstä.

ET4: Katsomukset (2 op)

Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan eri­lai­siin maa­il­man­kat­so­muk­siin ja nii­den his­to­ri­al­li­seen ke­hi­tyk­seen. Opis­ke­li­jal­le tu­le­vat tu­tuk­si eri­lai­set us­kon­nol­li­set ja us­kon­not­taomat, po­liit­ti­set, fi­lo­so­fi­set ja kult­tuu­ril­li­set kat­so­muk­set ja nii­den eri­tyis­piir­teet. Opis­ke­li­ja op­pii erot­ta­maan toi­sis­taan mie­li­pi­de ­ja arvo­ky­sy­myk­set sekä erit­te­le­mään omia ar­vo­jaan ja nii­den yh­teis­kun­nal­lis­ta sekä his­to­ri­al­lis­ta taus­taa.

ET5: Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op)

Opin­to­jak­so tar­kas­te­lee us­kon­nol­lis­ten ja us­kon­not­to­mien kat­so­mus­ten eri­tyis­piir­tei­tä ja ke­hi­tys­tä. Opis­ke­li­ja op­pii ym­mär­tä­mään eri­lais­ten us­kon­nol­lis­ten ja us­kon­not­to­mien kat­so­mus­ten läh­tö­koh­tia ja ky­ke­nee ver­tai­le­maan nii­tä omaan maa­il­man­kat­so­muk­seen­sa. Hä­nel­le tu­le­vat tu­tuk­si suu­ret maa­il­man­us­kon­not, sekä ateis­min, ag­nos­tis­min ja hu­ma­nis­min his­to­ria.

ET6: Tulevaisuus (2 op)

Opin­to­jak­son ai­hee­na on tu­le­vai­suus ja sen tut­ki­mi­nen. Opis­ke­li­ja tu­tus­tuu eri­lai­siin tu­le­vai­suu­den ar­vi­oin­nin ja en­nus­ta­mi­sen ta­poi­hin, sekä nii­den haas­tei­siin, sekä sii­hen, mi­ten yk­si­lö pys­tyy vai­kut­ta­maan yh­teis­kun­nal­li­seen ke­hi­tyk­seen. Opin­to­jak­so pe­reh­dyt­tää opis­ke­li­jaa ny­kyi­siin suu­riin tren­dei­hin, ku­ten il­mas­ton­muu­tok­seen, tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­ji­na. Li­säk­si tu­tus­tu­taan ny­kyi­seen ja his­to­ri­al­li­seen uto­pia- ja dys­to­pi­a­kir­jal­li­suu­teen ai­kan­sa tu­le­vai­suus-ku­vi­na ja yh­teis­kun­nal­li­si­na kom­ment­tei­na.