Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

YH1: Suomalainen yhteiskunta (2 op)

Moduuli perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Moduuli keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH2: Taloustieto (2 op)

Taloustieteisiin pohjautuva moduuli johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Moduulissa käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden. Moduulissa perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)

Moduuli perehdyttää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen. Moduulissa seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Moduulissa on mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

YH4: Lakitieto (2 op)

Moduulissa perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Moduulissa harjaannutaan oikeudelliseen ajatteluun, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

YH5: Maailma tänään (2 op)

Opintojakson aikana tutustutaan ajan ilmiöihin sekä niiden historiallisiin taustoihin.

YH6: Taloustiedon syventävä opintojakso (2 op)

Opintojakson aikana syvennetään näkökulmia talouden toimintaperiaatteisiin kotitalouksien, yritysten sekä julkisen talouden toimintaan.

YH7: Lakitiedon syventävä opintojakso (2 op)

Oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen käytännössä sekä lakikokoelman (myös sähköinen) käyttö. Oikeustapauksia pohditaan henkilön ja perheen, asumisen, perinnönjaon, velkasuhteen, työnteon, rikosoikeuden, oikeudenkäynnin, julkisen hallinnon, yrittämisen ja vapaan kansalaistoiminnan näkökulmista. Moduulin aikana pyritään järjestämään käynti käräjäoikeudessa, poliisin vierailu sekä mahdollisesti juristin vierailu. Ihmisen elämänkaareen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä käydään läpi esimerkein. Yh4 moduuli on suoritettava ennen tätä moduulia.

YH8: Yhteiskuntaopin tutkielmaopintojakso (2 op)

Opintojaksolla perehdytään tutkielmien tekoon ja yhteiskuntaoppiin liittyvän tutkimuksen perusteisiin.

YH9: Yhteiskuntaopin kertaus (2 op)

Opintojaksolla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin.