Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Filosofia

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)

Mitä on järki? Miksi ajattelen? Miten voi tietää onko jotain olemassa? Kuinka monta hiekanjyvää on kasa? Opintojaksolla kysytään paljon kysymyksiä ja opetellaan kriittisen ihmettelyn taitoja. Jakson aikana tutustutaan filosofiaan oppiaineena, opetellaan argumentoinnin perusteita ja perehdytään keskeisiin filosofisiin kysymyksiin. Opiskelija oppii luovaa, kriittistä ajattelua sekä argumentointi taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan yhdessä keskustellen ja itsenäisesti kirjoittaen.

FI2: Etiikka (2 op)

Onko väkivalta urheilussa ok? Saako syödä lihaa? Mikä on oikein, mikä väärin ja kuka sen määrittelee? Opintojaksolla perehdytään filosofian etiikan keskeisiin kysymyksiin ja pohditaan ihmisenä olemisen monimutkaista luonnetta. Opiskelija harjoittelee ottamaan kantaa ja perustelemaan näkemyksiään erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

FI3: Yhteiskuntafilosofia (2 op)

Millainen olisi ihanteellinen valtio ja miksi emme asu sellaisessa? Miten yhteiskuntafilosofiassa määritellään oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja kuka saa käyttää valtaa? Opintojaksolla keskustellaan paljon ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista, jotka koskettavat meitä jokaista.

FI4: Totuus (2 op)

Mitä on olemassa, mistä voin tietää, että on olemassa jotain? Opintojaksolla tavoitellaan ymmärrystä tiedosta ja totuudesta. Pohditaan sitä, miten paljon kieli vaikuttaa ajatteluun ja mitä se merkitsee.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

FI5: Filosofian kertausopinnot (2 op)

Kerrataan keskeisiä asioita pakollisista ja syventävistä moduuleista, sekä pyritään syventämään keskeisen filosofisen käsitteistön ymmärtämistä muuttuvassa maailmassa. Opinnot toimivat myös valmentavana kurssina opiskelijan valmistautuessa kohtaamaan ylioppilaskirjoitusten vaatimukset. Opinnoissa voidaan syventää tietoja ja taitoja nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Opinnoissa luodaan kokonaiskuvaa nuoresta yhteiskunnan jäsenenä ja toimijana yhdistämällä filosofian pakollisten ja syventävien moduulien sisältöjä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Opintojen sisältö muokkautuu kulloisenkin tarpeen mukaan. Osa opinnoista voidaan edellyttää suoritettavan itsenäisesti.